BIP® technology

Plyny BIP® – Úspory nákladov: viac využiteľného plynu

Zvýšte produktivitu a znížte celkové náklady

Používatelia stoviek tisíc héliových, dusíkových, vodíkových a argónových tlakových fliaš BIP® už mnoho rokov dosahujú výraznú úsporu nákladov prostredníctvom nasledujúcich prínosov:

 1. Eliminácia externých prečisťovačov
 2. Zjednodušenie riešenia problémov
 3. Predĺženie životnosti stĺpcov
 4. Väčšie množstvo použiteľného produktu v jednej tlakovej fľaši

Niekedy sú zlepšenia v oblasti produktivity a nákladov marginálne, avšak množstvo drobných zlepšení postupom času v dlhodobom meradle vedie k významnej úspore celkových nákladov.

1. Eliminácia externých prečisťovačov

Zamysleli ste sa už niekedy nad celkovými nákladmi na nákup a údržbu externých prečisťovačov? Elimináciou používania sústav prečisťovačov plyny BIP® eliminujú:

Priame náklady

 • Investície do hardvéru a komponentov sústavy prečisťovačov
 • Inštalačné práce
 • Náklady na pravidelnú výmenu hardvéru
 • Náklady na dodávku a manipuláciu •
 • Náklady na likvidáciu
Nepriame náklady

 • Čas potrebný na výmenu komponentov (obstarávanie, laboratórium, pohľadávky)
 • Práce pri internej manipulácii a dodávke
 • Administračný čas pri diskusiách o výmenách a ich plánovaní
 • Čas a práca na výmenách
 • Čas na vyvažovanie prístrojov
 • Čas a práca pri testovaní únikov na armatúrach
 • Čas na vedenie záznamu o údržbe
 • Čas a práca pri likvidácii prečisťovačov

Úspory sa budú v jednotlivých laboratóriách líšiť — jedno laboratórium uhradilo 75 % sumy za spotrebovaný plyn elimináciou sústavy prečisťovačov. Taktiež majte na pamäti, že niekoľko rôznych oddelení (obstarávanie, pohľadávky, dodávka, predajne) môže zvýšiť svoju produktivitu a znížiť prevádzkové náklady, keď plyny BIP® nahradia radové sústavy prečisťovačov.

"Zaznamenali sme 75 % pokles nákladov na čistenie ECD a údržbu prečisťovačov."

— Zmluvné analytické laboratórium v Letmathe, Nemecko — Lobbe GmbH

2. Zjednodušenie riešenia problémov

Sústava plynových rozvodov a prečisťovačov GC, samotný prístroj, ako aj samotná vzorka, môžu byť príčinou problémov so základnou líniou. Keď sa základná línia vymkne spod kontroly, používatelia chromatografov zvyčajne začnú hľadať príčinu v prívode plynu. Kým sa objednajú a dodajú nové prečisťovače a vymenia tlakové fľaše, prevádzky stratia niekoľko dní. Čo je horšie, napriek času a peniazom investovaným do overovania kvality prívodu plynu môže problém i naďalej pretrvávať. Plyny BIP® dokážu ušetriť tieto zdroje kategorickým vyradením plynového prívodu z rovnice hľadania príčiny problémov. Znižujú celkovú dobu vyradenia prístroja z prevádzky, koncentrujú proces hľadania príčin problémov a skracujú čas potrebný na nájdenie reálneho riešenia.

3. Predĺženie životnosti stĺpcov

Kontaminácia kyslíkom a vlhkosťou v prenosovom plyne dokáže rýchlo degradovať určité stĺpce GC, pričom konečným dôsledkom môže byť až úplné zlyhanie stĺpca. Plyny BIP® vďaka svojej výnimočnej životnosti výrazne predlžujú životnosť stĺpcov, s čím sa zároveň spája nemalá úspora nákladov.

Test životnosti stĺpcov - LGC

"Zistili sme, že plyny BIP® prispeli k predĺženiu životnosti cyanopropyl polysiloxánových stĺpcov. Podľa prognóz je životnosť až 4-krát dlhšia v porovnaní s plynmi bežného priemyselného štandardu s kyslíkovou kontamináciou na úrovni niekoľkých ppm, čoho výsledkom môže byť až 70 % úspora nákladov."

Dr. Anthony M. Edge, štátne laboratórium Laboratory of the Government Chemist (LGC)

4.Väčšie množstvo použiteľného produktu v jednej tlakovej fľaši

Väčšina používateľov chromatografie sa vyhýba úplnému vyprázdneniu tlakovej fľaše, keďže koncentrácie kontaminantov prudko rastú, keď tlak klesne pod približne 500 psig (34 barg). Vyprázdnenie tlakovej fľaše znižuje životnosť radových prečisťovačov a zvyšuje pravdepodobnosť pokrytia regulátorov a plynových rozvodov organickými kontaminantmi (napr. olejmi), ktoré sa vyparujú s vodou zo steny tlakovej fľaše pri poklese tlaku v tlakovej fľaši.

Koncentrácia vody (H2O) v produktoch BIP®

Kvalita produktového plynu v tlakových fľašiach BIP® zostáva pri znižovaní tlaku v tlakovej fľaši konštantná. To znamená viac využiteľného plynu z každej fľaše, čo generuje úspory nákladov.

Tlakové fľaše BIP® môžu eliminovať tento problém, ako môžete vidieť na semilogaritmickom nákrese koncentrácie vodných pár v dusíku pri poklese tlaku v tlakovej fľaši na nulu (pozri obrázok vyššie). Horná krivka znázorňuje, ako koncentrácia vlhkosti v štandardnej tlakovej fľaši začína pri približne 3000 ppb (200 barg) pri vysokom tlaku, klesne na takmer 30 ppm o približne 300 – 400 psig (21 – 28 barg) a pokračuje strmo nahor s ventiláciou tlakovej fľaše atmosférickým vzduchom.

Pre porovnanie, spodná línia grafu znázorňuje nezmenenú koncentráciu vody v dusíku z tlakovej fľaše BIP® sa so zmenou tlaku v tlakovej fľaši. Pochopiteľne, tlaková fľaša BIP® a privádzaný plyn sa hneď od začiatku udržiavajú na výnimočne nízkej úrovni atmosférickej a organickej kontaminácie. Prečisťovač následne garantuje, že produktový plyn nepresiahne špecifikácie v žiadnom bode v priebehu spotreby obsahu tlakovej fľaše. Výsledok – v závislosti od tlaku, pri ktorom zvyčajne meníte tlakové fľaše, môžete z každej fľaše získať až o 20 % viac plynu.

Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →