Air Products home SKILLWELD 2013

Postup uzatvorenia

Keď zhasínate plameň na krátku dobu (napríklad počas prestávky na obed a pod.), je vhodné vykonať kroky (a) až (e) uvedené v nasledujúcom zozname. V prípade dlhších časových úsekov a najmä vtedy, keď zariadenie nechávate bez dohľadu, odporúčame vykonať všetky kroky (f) až (h).

Krátke časové úseky

a) V súlade s prevádzkovými pokynmi výrobcu zhasnite horák.
b) Zhasnite všetky zapaľovacie plamene.
c) Uzavrite obidva ventily tlakovej fľaše.
d) Otvorte horák a osobitne odvzdušnite hadice do bezpečného priestoru. Overte, či merače tlaku na redukčných ventiloch vykazujú nulovú hodnotu tlaku. Znova uzavrite ventily horáka.
e) Otočte skrutku na nastavenie tlaku na redukčnom ventile do nulovej aplikačnej polohy (otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek).

Dlhé časové úseky
(opakujte kroky a – e a pokračujte krokom f)

f) Vizuálne overte prípadné poškodenie zariadenia.
g) Zariadenie a tlakové fľaše premiestnite na bezpečné miesto k tomuto cieľu určené, ktoré zaručuje bezpečnosť a súčasne zaznamenajte  všetky zistené poškodenia.
h) Vykonajte záverečnú kontrolu s cieľom overiť, či sú ventily tlakových fliaš správne zatvorené a či nedochádza k úniku plynu.

Keď pracujete v stiesnenom priestore,  vykonajte iba krok (a) a pokračujte až po premiestnení horáku mimo stiesnený priestor. Kroky (b) až (h) je možné vykonať až potom. Horáky je potrebné preniesť
zo stiesneného priestoru vtedy, keď prácu prerušíte na dlhšie než niekoľko minút.
Zdroj: BCGA CP7- Rev. 5

Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylÚn
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)