Air Products home SKILLWELD 2013

Odvzdušnenie systému

Pred tým, než zapálite horák, odvzdušnite každú hadicu jednotlivo, aby sa v príslušných hadiciach nachádzal iba kyslík alebo horľavý plyn, a po odvzdušnení každej príslušnej hadice uzavrite ventil každého horáka. Táto činnosť by sa mala vykonávať v dobre vetranom priestore v bezpečnej vzdialenosti od všetkých zdrojov vznietenia. Je dôležité, aby ste odvzdušňovanie plynových systémov vykonávali zakaždým a tiež po období ich nepoužívania.

Zapálenie

Zapáľte horák a upravte intenzitu plameňa v súlade s pokynmi dodávateľa. Odporúčame, aby ste na tieto účely použili zapaľovač alebo zapaľovací plameň. Ak zistíte akékoľvek príznaky netesností, fluktuácie prívodu plynu, nedostatku plynu alebo neobvyklý tvar plameňa, zariadenie je potrebné nechať vypnuté dovtedy, kým sa neodstráni príčina chyby. Ak sa Vám nedarí horák hneď zapáliť, dbajte na to, aby nedošlo k ohrozeniu požiarom v dôsledku nadmerného množstva nespáleného horľavého plynu vytlačeného do atmosféry.

Air Products Slovakia, s.r.o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
0800 100 700

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylén
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)