SKILLWELD 2013

Funkcie a používanie rýchloupínacieho príslušenstva

Normy a štandardy: EN 730-1; ISO 5175
Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy.

Funkcia

 • Bezpečné pripojenie ku kyslíkovým a acetylénovým tlakovým fľašiam Integra®
 • Poskytuje ochranu proti spätnému prietoku plynov, spätným prešľahnutím a spätnému horeniu

Používajte výlučne

 • Produkt označený písmenom "A" vo fľaši Integra® s acetylénom, maximálny tlak 1,5 barov
 • Produkt označený písmenom "O" vo fľaši Integra® s kyslíkom, tlak 10 barov, maximálny tlak 10 barov

Varovanie – riziko ohrozenia života v prípade, ak sa zariadenie nepoužíva podľa pokynov

 • Používajte výlučne s typom plynu označeným na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Používajte výlučne s prietokom plynu v smere vyznačenom na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Neprekračujte maximálny prevádzkový tlak vyznačený na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Používajte výlučne s tlakovými fľašami Integra®. Nepripájajte k žiadnemu inému typu tlakovej fľaše, tlakovej nádobe ani zásobovaciemu systému

 • Opravy musí vykonávať výlučne výrobca alebo ním autorizovaná osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou v súlade s vecne príslušnými právnymi a technickými

 • Nepripájajte viac než jednu prevádzkovú jednotku (napríklad rezný horák)

 • Ďalšie označovanie, rytie alebo ciachovanie lapača spätného plameňa je prísne zakázané

Návod na používanie:

 • Pred zostavením systému dodávky plynu overte, či sú všetky pripojenia čisté, nenachádza sa na nich mazivo ani olej, mechanické nečistoty a či sú nepoškodené.
 • Pri zostavovaní systému dodávky nepoužívajte žiadne mazivá, tesniace hmoty, pasty ani pásky.
 • Pomocou dvoch maticových kľúčov s otvorenou hlavou (viď obrázok 1) zaistite plynotesné spojenie medzi rýchlospojkou s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa.

 • Po zostavení systému dodávky plynu natlakujte systém na maximálny prevádzkový tlak a pomocou schváleného postupu tesnostnej skúšky vykonajte skúšku tesnosti systému.

 • Hadicové konektory musia spĺňať ustanovenia normy EN 560.

 • Hadice musia spĺňať ustanovenia normy EN 559.

 • Hadicové upchávky musia spĺňať ustanovenia normy EN 1256.

 • Počas obdobia dlhšieho nepoužívania, na konci pracovného dňa a pred odpojením spojky je potrebné uzavrieť zdroj plynu pomocou ručného ovládacieho kolesa na ventile.

 • Dbajte na to, aby ste spojky neohýbali.

Údržba:

 • Systém na aplikáciu plynu je potrebné preskúšať v súlade s národnými zákonnými požiadavkami.

 • Odporúčame, aby ste najmenej raz ročne preskúšali tesnosti rýchlospojky s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa a test bezpečnosti vratného prietoku plynu.

Zisťovanie chýb:

 • Žiadny prietok: Overte smer prietoku, prevádzkový tlak, uzatvárací ventil tlakovej fľaše a kapacitu tlakovej fľaše (plná/prázdna). Ak prietoku zabraňuje jednotka, vymeňte ju.

 • Netesnosti: Overte plynotesnosť spojení. Ak je jednotka poškodená, vymeňte ju.

Bezpečnostné pokyny – kyslík/acetylén

tell me more
Air Products Slovakia, s.r.o.
MlynskÚ nivy 74
821 05 Bratislava
0800 100 700

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylÚn
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)