Vzťahuje sa na webovú lokalitu spoločnosti
Air Products and Chemicals, Inc.

Podmienky používania webu
Ochrana osobných údajov a zabezpečenie

Použitím tohto webu vzniká zmluva za nasledujúcich podmienok a obmedzení.

PODMINEKY POUŽÍVANIA WEBU Obmedzená licencia na použitie webu.

Podľa týchto podmienok, ustanovení a obmedzení spoločnosť Air Products and Chemicals, Inc. (ďalej len „Air Products") a jej dcérske spoločnosti a sesterské spoločnosti so spoločnou majetkovou účasťou (ďalej len „partnerské spoločnosti“) udeľujú každému používateľovi tejto lokality nevýlučné, neprenosné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie tejto lokality a informácií na nej zverejnených. Žiadny používateľ sa nesmie žiadnym spôsobom pokúšať o zásah do prevádzky tejto lokality. Z dôvodu týchto podmienok, ustanovení a obmedzení sú všetky komunikačné médiá využité v súvislosti s používaním tejto lokality, vrátane telefonického a obrazového rozšírenia, považované za súčasť tejto lokality a informácie poskytnuté všetkými ďalšími komunikačnými médiami za informácie zverejnené na tejto lokalite. Táto lokalita nie je určená na používanie žiadnou fyzickou osobou mladšou ako osemnásť rokov a takýmto osobám sa neudeľuje žiadna licencia na používanie tejto lokality.

Naša spoločnosť.

Spoločnosť Air Products spravuje túto lokalitu pre seba a pre svoje pridružené spoločnosti, zástupcov a distribútorov, ako aj pre zákazníkov pridružených spoločností, zástupcov a distribútorov. Títo používatelia môžu túto lokalitu používať na objednávanie produktov a získavanie informácií. Spoločnosť Air Products poskytuje túto lokalitu v prvom rade na zdieľanie spoločných informácií o produktoch a webových prostriedkov. Ak nie je výslovne uvedené inak, nie je tento web určený na vytvorenie žiadneho nového ani dodatočného vzťahu, kontraktu, alebo zastúpenia ani iného vzťahu medzi spoločnosťou Air Products a užívateľmi alebo inými subjektmi. Pri používaní tejto lokality nevzniká žiadny sprostredkovateľský vzťah, zamestnanecký vzťah, ani vzťah licencovaného podnikania (franchise) so spoločnosťou Air Products.

Charakter informácií.

Informácie a funkcie uvedené na tejto lokalite boli poskytnuté bez záväzkov a v niektorých prípadoch boli poskytnuté z externých zdrojov. Tento web Vám ponúka iba informácie, o vhodnosti využitia tu uvedených informácií však rozhodujete Vy, iba Vy máte príslušnú kvalifikáciu a odbornosť na riadne vyhodnotenie a využitie týchto informácií. Žiadna z informácií uvedených na tejto lokalite nemá charakter daňového alebo právneho poradenstva. Podľa potreby sa obráťte na kompetentných právnych alebo daňových poradcov. Hoci sa usilujeme zabezpečiť správnosť informácií v čase ich zverejnenia na lokalite, nemôžeme garantovať, ani sa zaručiť za ich úplnosť a presnosť, ani za ich budúcu aktualizáciu. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že informácie obsiahnuté na webovej lokalite sú adekvátne a dostupné na používanie vo všetkých krajinách a že bude zachovaný prístup k informáciám z miest, kde je obsah lokality ilegálny. Informácie o dostupnosti našich produktov a služieb vám poskytne miestny zástupca spoločnosti Air Products. Charakter očakávaných vyhlásení je uvedený vo výročnej správe a súvisiacich finančných dokumentoch spoločnosti Air Products. Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek zmeniť obsah webu alebo týchto podmienok a obmedzení alebo upraviť či ukončiť tento web či jeho konkrétne časti, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Následné opätovné používanie tejto lokality sa bude považovať za súhlas s akýmikoľvek predtým upravenými podmienkami, ustanoveniami a obmedzeniami.

Bezpečnostné listy.

Spoločnosť Air Products a jej pridružené spoločnosti uchovávajú bezpečnostné listy (MSDS) o všetkých svojich produktoch. Vyzývame vás, aby ste si pred používaním týchto produktov zaobstarali kópie príslušných listov, a tak zlepšili ochranu svojich zamestnancov a zákazníkov pred všetkými zdravotnými a bezpečnostnými rizikami, ktoré sú v týchto listoch popísané. Spoločnosť Air Products a jej pridružené spoločnosti zameriavajú svoje úsilie na to, aby sa bezpečnosť stala najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu neváhajte a obráťte sa na nás s cieľom prediskutovať akékoľvek bezpečnostné aspekty týchto produktov. Niektoré oblasti tohto webu sú určené na poskytovanie bezpečnostných a praktických školení a poradenstva. Takéto školenia alebo odporúčania vo všetkých prípadoch vychádzajú výhradne z konkrétnych vecných informácií, ktoré nám boli poskytnuté. Rozsah nášho školenia alebo poradenstva je obmedzený rozsahom pokrytia a obmedzujúcimi predpokladmi a podmienkami určenými v našej odozve.

Platné zákony.

Na každú činnosť súvisiacu s podmienkami a požiadavkami týkajúcimi sa tejto webovej lokality a jej používania sa vzťahujú zákony štátu Pensylvánia, Spojené štáty americké, a to bez ohľadu na výber alebo konflikt so zákonnými ustanoveniami akejkoľvek jurisdikcie.

Otázky jurisdikcie.

Existencia tohoto webu a možnosť vyžiadania informácií alebo vyžiadania či objednávky produktov prostredníctvom tohoto webu nie je ponukou na predaj, formálnou žiadosťou, ani obchodovanie v tých krajinách a jurisdikciách, v ktorých nemáme zákonom povolené obchodovanie, alebo v ktorých už v súčasnosti nepodnikáme. Ani existencia tohoto webu, ani prístupnosť obsahu tohoto webu nie sú určené na nadviazanie žiadnych nových, ani dodatočných jurisdikčných alebo daňových vzťahov pre spoločnosť Air Products alebo medzi touto spoločnosťou alebo partnerskou spoločnosťou v rámci akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, v ktorej spoločnosť Air Products alebo daná partnerská spoločnosť už nepodnikajú. Za zhodu so všetkými miestnymi zákonmi súvisiacimi s prístupom k obsahu a použitím tohto webu zodpovedá užívateľ. Používateľ súhlasí s tým, že sa podriadi jurisdikcii súdov so sídlom v Pensylvánii vo veciach riešenia všetkých sporov vzniknutých z alebo súvisiacich s týmito podmienkami používania webu a jeho použitím.

Objednávky produktov online.

Nič z obsahu tejto lokality nepredstavuje ponuku spoločnosti Air Products ani žiadnej z jej pridružených spoločností na nákup alebo predaj produktov alebo služieb. Prostredníctvom použitia tejto lokality sa neuzatvára žiadna dohoda o kúpe ani predaji produktov a služieb, kým používateľ tejto lokality nezadá objednávku a potom ju spoločnosť Air Products alebo niektorá z jej pridružených spoločností neprijme spôsobom opísaným v konkrétnych informáciách k objednávke, poskytovaných spolu s opisom produktu alebo služby v režime online. Po uzavretí dohody budú podmienky a požiadavky dohody podmienkami a požiadavkami spoločnosti Air Products alebo jej pridruženej spoločnosti spravujúcej kúpu alebo predaj, podľa toho, ktorý prípad je relevantný, predložené v režime online v čase objednávky. Všetky žiadosti o produkty alebo objednávky podliehajú všeobecne platnej legislatíve, vrátane (podľa toho, ktorý prípad je relevantný) nariadení o exporte a importe a embárg, ak nejaké existujú, ktoré zaviedli vládne orgány s jurisdikciou v prípade takýchto žiadostí o produkty či objednávky. Spoločnosť Air Products prevádzkuje portál služieb pre zákazníkov APDirect®, ktorý je určený pre kvalifikovaných nákupcov v mene spoločnosti Air Products a jej pridružených spoločností. Predajca sa pri každej transakcii identifikuje v okamžiku prijatia objednávky. Pokiaľ ide o produkty, ktorých cena nie je k dispozícii v čase objednávky, kupujúci bude mať právo zrušiť svoju objednávku na základe oznámenia predávajúceho o zrušení po informovaní kupujúceho o príslušnej cene a identite predávajúceho.

Odkazy.

Tento web obsahuje užitočné odkazy na iné webové lokality, ktoré nie sú vo vzťahu so spoločnosťou Air Products ani jej pridruženými spoločnosťami. Pri použití týchto odkazov opustíte tento web. Nenesieme zodpovednosť za metódy ochrany osobných údajov, zabezpečenie, ani obsah žiadnej z týchto webových stránok. Prepojenia na stránky neznamenajú, že spoločnosť Air Products podporuje alebo financuje informácie dostupné na odkázanej stránke alebo produkty a služby, ktoré tam môžu byť na predaj ani to, že s týmito informáciami súhlasí, rovnako ako spoločnosť Air Products alebo jej pridružené spoločnosti nenesú právnu zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť použitím takýchto informácií, produktov alebo služieb. Neposkytujeme žiadnu záruku na odkazy, ktorými môžu iné strany disponovať vzhľadom na tento web, avšak ktoré nie sú aktívne a neodkazujú na najaktuálnejšie informácie.

Cookies.

Súbory „cookie“ sú malé čiastky informácií, ktoré softvér vášho webového prehľadávača uchováva na pevnom disku alebo dočasne v pamäti vášho počítača. Súbory cookie pre vás môžu byť užitočné, pretože vám pomocou zaznamenávania informácií z poslednej návštevy lokality, ako sú napríklad meno používateľa, informácie o registrácii a prezerané stránky, umožňujú rýchlejší pohyb v rámci webovej lokality. Okrem zaznamenávania využívania webovej lokality súbory cookie sledujú e-mailové adresy a modely prenosov z, do a v rámci vašej webovej lokality, pridávajú reklamy na tovary a služby, ktoré vás môžu zaujímať, a odhadujú počet návštevníkov webovej lokality. Niektoré webové stránky tejto lokality využívajú súbory cookie na to, aby pri opakovaných návštevách tejto lokality lepšie vyhovovala vašim potrebám, a umožňujú nám ponúkať vám zaujímavé produkty a služby. Váš prehľadávač je možné nastaviť tak, aby pri príjme súboru cookie zobrazil upozornenie a vy ste si mohli vybrať, či ho prijmete.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov a zabezpečenie vašich informácií sú pre nás dôležité. Starostlivo zabezpečujeme, aby údajové profily v režime online, ktoré na tejto lokalite vytvárate a odosielate, alebo informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich návštev lokality (viac informácií nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie), sme používali my, naše partnerské spoločnosti a naši obchodní partneri tak, aby plnili naše interné účely pri službe vám ako zákazníkovi vrátane dokončenia objednávky produktov alebo aby sme vás ako potenciálneho zákazníka mohli upozorniť na naše produkty a služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

OBSAH WEBU – PREHLÁSENIE

MATERIÁLY NA TOMTO WEBE (VRÁTANE GRAFIKY) A VŠETKY MATERIÁLY SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBU SÚ POSKYTOVANÉ V STAVE „AKO SÚ“ A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. POKIAĽ IDE O MATERIÁLY NA TOMTO WEBE, SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY PODĽA PLATNÉHO PRÁVA V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH NEPRIAMYCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL, NA VLASTNÍCKY NÁROK A ZÁRUK NA NEPORUŠOVANIE PRÁV. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEGARANTUJÚ A NEPOSKYTUJÚ VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO NÁSLEDKOV POUŽÍVANIA MATERIÁLOV NA TOMTO WEBE Z HĽADISKA ICH SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ANI INAK. MATERIÁLY NA TOMTO WEBE MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. TIETO MATERIÁLY SA MOHLI STAŤ NEPRESNÝMI NÁSLEDKOM VÝVOJA PO PRÍSLUŠNÝCH DÁTUMOCH ICH ZVEREJNENIA NA WEBE ZVEREJNENÉ. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEPREBERAJÚ ŽIADNE ZÁVÄZKY S CIEĽOM ZAISTIŤ AKTUÁLNOSŤ TAKÝCHTO INFORMÁCIÍ. NIEKTORÉ PREPOJENIA NA TOMTO WEBE MÔŽU SMEROVAŤ NA INÉ WEBY V SIETI WWW. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEMAJÚ PROSTREDNÍCTVOM TOHOTO WEBU ŽIADNU KONTROLU NAD POUŽÍVANÍM ALEBO CHARAKTEROM KTORÉHOKOĽVEK Z PREPOJENÍ TRETEJ STRANY ALEBO PREPOJENÍ NA WEBY TRETÍCH STRÁN, SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NIE SÚ PRETO ZODPOVEDNÉ ZA OBSAH ŽIADNEHO ODKÁZANÉHO WEBU ANI ZA ŽIADNE ZMENY A AKTUALIZÁCIE TAKÝCHTO WEBOV. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA WEBOVÉ VYSIELANIE ANI ŽIADNU INÚ FORMU VYSIELANIA PRIJÍMANÉHO Z ĽUBOVOĽNÉHO ODKÁZANÉHO WEBU. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS TIETO ODKAZY POSKYTUJE IBA AKO UŽITOČNÚ POMÔCKU, ZAHRNUTIE AKÉHOKOĽVEK ODKAZU NEZNAMENÁ ODPORÚČANIE ALEBO PODPORU ODKÁZANÉHO WEBU ZO STRANY SPOLOČNOSTI AIR PRODUCTS. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY TAKTIEŽ NEPOSKYTUJÚ ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI IMPLICITNÚ, V PRÍPADE TAKÝCHTO ODKAZOV ALEBO ODKÁZANÝCH LOKALÍT, ROVNAKO AKO NERUČIA ZA NÁSLEDKY PO POUŽITÍ TAKÝCHTO PREPOJENÍ ALEBO ODKÁZANÝCH WEBOV NA AKÝKOĽVEK ÚČEL VRÁTANE KÚPY ĽUBOVOĽNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB.

PREVÁDZKA WEBU - PRÁVNE OBMEDZENIE.

SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS ZABEZPEČUJE TENTO WEB A JEJ PREVÁDZKU, ALE NIE JE A NEMÔŽE BYŤ ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDKY AKÝCHKOĽVEK NEDOSTATKOV, KTORÉ MÔŽU NA WEBE EXISTOVAŤ ALEBO PRI JEJ PREVÁDZKE NASTAŤ. POKIAĽ IDE O PREVÁDZKU TOHOTO WEBU, SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ VRÁTANE NEPRIAMYCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA URČITÝ ÚČEL A ĎALŠÍCH NEMENOVANÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU NA TO, ŽE: (I) PREVÁDZKA WEBU BUDE SPĹŇAŤ VAŠE NÁROKY, (II) PRÍSTUP K WEBU BUDE BEZ PRERUŠENÍ, BUDE USKUTOČNENÝ VČAS, BUDE ZABEZPEČENÝ, BEZ PRÍTOMNOSTI VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH SÚČASTÍ ALEBO BEZ CHÝB, (III) VÝSLEDKY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA WEBU BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ, ALEBO (IV) NEDOSTATKY BUDÚ NAPRAVENÉ. VY (A NIE SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY) PREBERÁTE CELÉ NÁKLADY NA VŠETOK SERVIS, OPRAVY ALEBO NÁPRAVY, KTORÉ MÔŽE VYŽADOVAŤ PRÍSLUŠENSTVO POČÍTAČA A SOFTVÉR NÁSLEDKOM ĽUBOVOĽNÝCH VÍRUSOV, CHÝB A ĎALŠÍCH PROBLÉMOV, KTORÉ MÔŽU NASTAŤ PO NÁVŠTEVE TOHOTO WEBU.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI.

SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY A UJMY, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁSLEDNÝCH, VEDĽAJŠÍCH ALEBO TRESTNÝCH POŠKODENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ DÔSLEDKOM POUŽÍVANIA ALEBO NEVHODNÉHO POUŽÍVANIA TOHOTO WEBU ALEBO MATERIÁLOV NA TOMTO WEBU, ČI UŽ PRI PRÁVNYCH KROKOCH VYPLÝVAJÚCICH ZO ZMLUVY, NA ZÁKLADE RUČENIA ZA ZANEDBANIE POVINNOSTÍ ALEBO ZAVINENIE, VYPLÝVAJÚCICH Z ALEBO SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM ALEBO FUNGOVANÍM TOHOTO WEBU ALEBO INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ NA ŇOM DOSTUPNÉ. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI AIR PRODUCTS ALEBO PRIDRUŽENEJ SPOLOČNOSTI BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÍ. TIETO MOŽNÉ ŠKODY ZAHŔŇAJÚ, ALE NIE VÝLUČNE, ŠKODY ALEBO UJMY SPÔSOBENÉ OMYLOM, OPOMENUTÍM, PRERUŠENÍM, CHYBOU, PORUCHOU FUNKCIE, HARDVÉROVÝMI ALEBO SOFTVÉROVÝMI PORUCHAMI, ONESKORENÍM V PREVÁDZKE ALEBO PRENOSE, PORUCHOU VEDENIA ALEBO POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO INÝM ŠKODLIVÝM KOMPONENTOM, POUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ NA TOMTO WEBE, DOSTUPNOSŤOU PROSTRIEDKOV NA POSKYTOVANIE APLIKÁCIÍ NA TEJTO LOKALITE ALEBO UDALOSŤAMI SPÔSOBENÝMI VYŠŠOU SILOU.

OBMEDZENIA VO VECI PREHLÁSENÍ O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI NA WEBE A VO VECI ZODPOVEDNOSTI.

PLATNÁ LEGISLATÍVA NEUMOŽŇUJE VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE RUČENIA ZA SPRIEVODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Z TOHTO DÔVODU SA NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ A VYLÚČENÍ NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO ZMLUVNÝCH STRÁN ZA ŠKODY, STRATY A PRÁVNE NÁROKY, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PRÁVA NA NÁHRADU ŠKODY (VRÁTANE A NIELEN VZHĽADOM NA NEDBALÉ KONANIE) ALEBO Z INÝCH DÔVODOV, VŠAK V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE VYŠŠIA AKO VAMI ZAPLATENÁ ČIASTKA, AK ZAPLATENÁ BOLA, ZA PRÍSTUP K TOMUTO WEBU.

Zhrnutie.

Popisy dokumentov podané na Výbore Spojených štátov pre cenné papiere a burzu (United States Securities and Exchange Commission), odkazy na metódy a stratégie zamestnávania a ďalšie informácie môžu byť úryvkami alebo zhrnutiami a nemusia byť úplné, konečné a aktuálne. Všetky odkazy na tieto dokumenty sú vo svojej celistvosti podmienené vzťahom k úplným dokumentom.

Informácie pre používateľov.

Všetky informácie a materiály odosielané prostredníctvom tejto lokality do spoločnosti Air Products alebo jej partnerských spoločností sa nebudú považovať za dôverné ani chránené vlastníckymi právami (s výnimkou toho, že osobné údaje budú spravované podľa nášho vyhlásenia o používaní osobných údajov), ak nie sú odosielané na základe písomnej dohody o dôvernosti medzi oboma stranami. Odoslaním dôverných alebo patentovaných informácií prípadne informácií, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, spoločnosti Air Products alebo jej pridruženej spoločnosti bez zmluvy o zachovaní dôvernosti (i) súhlasíte s prevodom vlastníctva takýchto informácií vrátane príslušných autorských práv na spoločnosť Air Products bez akejkoľvek ďalšej kompenzácie, (ii) automaticky udeľujete spoločnosti Air Products bez ďalších zmlúv a kompenzácií neobmedzenú a neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, realizáciu, úpravu, prenos a distribúciu takýchto informácií a (iii) súhlasíte s tým, že spoločnosť Air Products a jej pridružené spoločnosti môžu voľne používať tieto informácie vrátane všetkých nápadov, konceptov, know-how a postupov, a to na akýkoľvek účel.

Obmedzenia vývozu.

Tento web je zabezpečovaný a prevádzkovaný spoločnosťou Air Products z jeho sídla v USA. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že informácie a ďalšie materiály, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom tohoto webu, sú správne alebo dostupné na používanie v iných umiestneniach, a na to, že prístup k nim v krajinách, kde je ich obsah ilegálny, je zakázaný. Používatelia, ktorí sa rozhodnú k informáciám alebo webu pristupovať z iných umiestnení, tak činia na základe svojej vôle a sú zodpovední za dodržanie platnej miestnej legislatívy. Takto získané informácie alebo produkty nesmiete exportovať, ani opätovne exportovať s výnimkou prípadov pri úplnom dodržaní všetkých zákonov a nariadení Spojených štátov amerických. Najmä informácie alebo produkty sa nesmú exportovať ani reexportovať do (ani osobám s pôvodom alebo rezidentom) žiadnej krajiny, na ktoré Spojené štáty uvalili embargo vzťahujúce sa na tovary, ani žiadnej osobe uvádzanej v zozname špeciálne určených osôb amerického ministerstva financií a ani v registri nariadení o zamietnutí amerického ministerstva obchodu. Okrem toho ste zodpovední za dodržanie všetkých miestnych zákonov vo vašej krajine, ktoré môžu mať dosah na vaše právo importovať, exportovať alebo používať tieto informácie a produkty.

Informácie

Táto stránka môže obsahovať chatovacie miestnosti alebo vývesné tabule pre pohodlie jej používateľov, spoločnosti Air Products a jej pridružených spoločností. Spoločnosť Air Products nereguluje materiály a informácie umiestnené v týchto médiách. Žiadny používateľ nesmie: (i) zasahovať do používania týchto médií v lokalite iným používateľom; (ii) odosielať nezákonné, obscénne, výhražné, urážlivé, hanlivé, škandalózne, poburujúce, pornografické, neúctivé a neslušné materiály ani žiadne materiály, ktoré by mohli predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, ktoré by dalo podnet k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo iným spôsobom porušilo zákon; (iii) zverejňovať materiály porušujúce autorské práva, ochranné známky alebo podobné materiály chránené vlastníckym právom; (iv) narúšať súkromie alebo slobodu prejavu ostatných používateľov; (v) zverejňovať materiály obsahujúce vírusy a ďalšie škodlivé prvky; alebo (vi) zverejňovať materiály na komerčné a reklamné účely. Spoločnosť Air Products môže z času na čas sledovať a posudzovať diskusie, konverzácie a odoslané príspevky v chatovacích miestnostiach a na fórach. Spoločnosť Air Products však nie je povinná takto postupovať a nepreberá žiadnu zodpovednosť ani ručenie vzhľadom na obsah všetkých takýchto diskusií, konverzácií alebo odoslaných príspevkov ani zodpovednosť za chyby, hanobenie, urážky na cti, osočovanie, neúplné a nepravdivé informácie, obscénnosti, pornografiu, neúctivosť, nebezpečné alebo nepresné informácie obsiahnuté v takýchto diskusiách, konverzáciách alebo odoslaných príspevkoch. Spoločnosť Air Products si vyhradzuje právo na zverejnenie všetkých informácií, (x) ktoré sú potrebné na splnenie právnych nárokov alebo požiadaviek vlády; (y) v spolupráci s výkonnými orgánmi alebo na základe nariadenia súdu alebo (z) v dobrej viere, že takéto sprístupnenie je odôvodnené a potrebné na ochranu práv, majetku a osobnej bezpečnosti spoločnosti Air Products, jej pridružených spoločností, ich zamestnancov, akcionárov a zákazníkov alebo verejnosti. Spoločnosť Air Products si vyhradzuje právo na odstránenie alebo zamietnutie zverejnenia odoslaného príspevku alebo materiálu, ktorý spoločnosť Air Products na základe vlastného úsudku považuje za neprijateľný. Spoločnosť Air Products vlastní autorské práva na všetky materiály na tomto webe alebo má platné oprávnenie od tretích strán na používanie materiálov na tomto webe.

Informácie o vlastníckych právach.

Spoločnosť Air Products vlastní autorské práva na všetky materiály na tomto webe alebo má platné oprávnenie od tretích strán na používanie materiálov na tomto webe. Ochranné známky a obchodné názvy patriace spoločnosti Air Products alebo jej pridruženým spoločnostiam sú chránené podľa zákonov rôznych jurisdikcií a boli zaregistrované v rôznych krajinách, v ktorých sa registrácia právne vyžaduje, alebo kde sa pokladá za prínosnú. Žiadna zo súčastí tohoto webu sa nesmie žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, ďalej odovzdávať, vysielať, ani šíriť, s výnimkou prevzatia jednej kópie materiálov na jeden ľubovoľný počítač na osobné, nekomerčné domáce používanie za predpokladu, že neporušíte žiadne vyhlásenia o autorských právach, ochrannej známke a ďalších vlastníckych právach týkajúcich sa týchto materiálov. Ľubovoľná úprava materiálov a používanie materiálov na akýkoľvek iný účel je porušením autorského práva a ďalších vlastníckych práv spoločnosti Air Products a jej pridružených spoločností. Použitie ktoréhokoľvek z takýchto materiálov na inom webe alebo v inej počítačovej sieti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Air Products alebo jej pridružených spoločností (podľa toho, ktoré je možné použiť) je zakázané. Povolenie odkazovať na naše informácie nebude udelené webu, ktorá naše informácie zobrazuje, alebo inak prezentuje spôsobom, ktorý takéto informácie nepripisuje nám. Vaše používanie ochranných známok, registračných obchodných známok a obchodných názvov na tejto lokalite iným spôsobom, ako je schválené v týchto podmienkach, ustanoveniach a obmedzeniach, alebo ako bolo písomne schválené spoločnosťou Air Products alebo jej pridruženými spoločnosťami, je prísne zakázané. Prezentácia informácií na tomto webe nie je určená na udeľovanie žiadnych vlastníckych, ani iných práv v prípade našich ochranných známok, obchodných názvov, autorských práv, patentov a ďalších vlastníckych práv alebo informácií. Rovnako nie je určená na zasahovanie do patentových práv, ani ďalších práv intelektuálneho vlastníctva v držbe iných strán. Vloženie odkazu na iné weby neznamená, že spoločnosť Air Products alebo odkázaný web má právoplatný nárok na ľubovoľnú ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo autorské právo druhej strany.

Digitálne podpisy; Elektronické popisy; Oznámenia.

Tento web neprijíma oznámenia zaslané elektronickými prostriedkami a žiadne digitálne alebo elektronické zvukové a obrazové informácie, úkon alebo podpis, implementované prostredníctvom tejto lokality, nebudú pre spoločnosť Air Products alebo jej pridružené spoločnosti záväzné, pokiaľ (i) im nepredchádzali písomné dohody realizované našimi náležite oprávnenými predstaviteľmi alebo ich vymenovanými zástupcami, alebo (ii) vzhľadom na určitú časť našej lokality, táto časť nevyzýva na elektronické uzatváranie zmlúv konkrétnym spôsobom. V tomto prípade elektronický úkon uskutočnený takýmto spôsobom bude pre nás a vás ako používateľa záväzný podľa predpokladaných podmienok a požiadaviek. Kliknutie na tlačidlá „Odoslať“ alebo „Súhlasím“ na tomto webe predstavuje záväzný elektronický súhlas, ktorého zmluvnými ustanoveniami sú tieto podmienky a požiadavky dostupné v režime online. Používanie tohto webu taktiež predstavuje záväzný súhlas používateľa s týmito podmienkami, ustanoveniami a obmedzeniami a náš záväzok poskytovať na tomto webe informácie na tomto základe.  

Dátum poslednej aktualizácie: marec 2018.

Vyskytla sa chyba, opravte údaje v označených poliach.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

S čím vám môžeme pomôcť?

  1. Aký druh otázky?

Pokiaľ preferujete telefonický kontakt, možete nás kontaktovať na čísle 0800 100 700.

X

Táto stránka používa súbory cookie na ukladanie informácií vo vašom počítači. Niektoré sú nevyhnutné na správne fungovanie našej stránky; iné nám pomáhajú lepšie porozumieť našim zákazníkom. Používaním tejto stránky súhlasíte s umiestnením týchto súborov cookie. Prečítajte si našu Právnu poznámku a dozviete sa viac.

Zatvoriť