SKILLWELD 2013

Funkcie a používanie rýchloupínacieho príslušenstva

Normy a štandardy: EN 730-1; ISO 5175
Dodržiavajte národné bezpečnostné predpisy.

Funkcia

 • Bezpečné pripojenie ku kyslíkovým a acetylénovým tlakovým fľašiam Integra®
 • Poskytuje ochranu proti spätnému prietoku plynov, spätným prešľahnutím a spätnému horeniu

Používajte výlučne

 • Produkt označený písmenom "A" vo fľaši Integra® s acetylénom, maximálny tlak 1,5 barov
 • Produkt označený písmenom "O" vo fľaši Integra® s kyslíkom, tlak 10 barov, maximálny tlak 10 barov

Varovanie – riziko ohrozenia života v prípade, ak sa zariadenie nepoužíva podľa pokynov

 • Používajte výlučne s typom plynu označeným na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Používajte výlučne s prietokom plynu v smere vyznačenom na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Neprekračujte maximálny prevádzkový tlak vyznačený na rýchlospojke s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa

 • Používajte výlučne s tlakovými fľašami Integra®. Nepripájajte k žiadnemu inému typu tlakovej fľaše, tlakovej nádobe ani zásobovaciemu systému

 • Opravy musí vykonávať výlučne výrobca alebo ním autorizovaná osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou v súlade s vecne príslušnými právnymi a technickými

 • Nepripájajte viac než jednu prevádzkovú jednotku (napríklad rezný horák)

 • Ďalšie označovanie, rytie alebo ciachovanie lapača spätného plameňa je prísne zakázané

Návod na používanie:

 • Pred zostavením systému dodávky plynu overte, či sú všetky pripojenia čisté, nenachádza sa na nich mazivo ani olej, mechanické nečistoty a či sú nepoškodené.
 • Pri zostavovaní systému dodávky nepoužívajte žiadne mazivá, tesniace hmoty, pasty ani pásky.
 • Pomocou dvoch maticových kľúčov s otvorenou hlavou (viď obrázok 1) zaistite plynotesné spojenie medzi rýchlospojkou s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa.

 • Po zostavení systému dodávky plynu natlakujte systém na maximálny prevádzkový tlak a pomocou schváleného postupu tesnostnej skúšky vykonajte skúšku tesnosti systému.

 • Hadicové konektory musia spĺňať ustanovenia normy EN 560.

 • Hadice musia spĺňať ustanovenia normy EN 559.

 • Hadicové upchávky musia spĺňať ustanovenia normy EN 1256.

 • Počas obdobia dlhšieho nepoužívania, na konci pracovného dňa a pred odpojením spojky je potrebné uzavrieť zdroj plynu pomocou ručného ovládacieho kolesa na ventile.

 • Dbajte na to, aby ste spojky neohýbali.

Údržba:

 • Systém na aplikáciu plynu je potrebné preskúšať v súlade s národnými zákonnými požiadavkami.

 • Odporúčame, aby ste najmenej raz ročne preskúšali tesnosti rýchlospojky s integrovanou poistkou proti spätnému prešľahnutiu plameňa a test bezpečnosti vratného prietoku plynu.

Zisťovanie chýb:

 • Žiadny prietok: Overte smer prietoku, prevádzkový tlak, uzatvárací ventil tlakovej fľaše a kapacitu tlakovej fľaše (plná/prázdna). Ak prietoku zabraňuje jednotka, vymeňte ju.

 • Netesnosti: Overte plynotesnosť spojení. Ak je jednotka poškodená, vymeňte ju.

Bezpečnostné pokyny – kyslík/acetylén

tell me more
Air Products
Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Ďalšie informácie

Bezpečnostné listy acetylÚn
(Air Products)
Stiahnuť PDF (58 KB)

EIGA dokument IGC Doc 123/04 "Code of Practice Acetylene" →

EIGA Bezpečnostné informácie 02/02 "Handling of Gas Cylinders at and after Fire/Heat exposure" →

EIGA Bezpečnostné informácie 05/08 "Flashback and flame arrestors" →

EIGA stránky →

Litaratúra

Fľaša Integra® kyslík a acetylén: maximálne bezpečná fľaša
Stiahnuť PDF (384 KB)

Prenosná tlaková fľaša Integra®
Stiahnuť PDF (272 KB)