BIP® technology

Najčastejšie otázky

Týkajúce sa technológie BIP® od spoločnosti Air Products

 

Otázka:  Čo je technológia BIP® a čím sa odlišuje od iných plynových produktov?

„Spoločnosť Air Products skonštruovala sústavu prečisťovačov ako neoddeliteľnú súčasť fľaše na stlačený plyn. V skutočnosti nájdeme na dne každej tlakovej fľaše s technológiou BIP® pripevnený jeden prečisťovač. Plocha prečisťovača bola navrhnutá s nadbytočnou kapacitou a revolučným objemom na štandardné nečistoty v plyne. Tento ventil využíva jedinečný dizajn, ktorý obsahuje funkcie chrániace plochu prečisťovača pred neúmyselným spätným plnením a znečistením. Každý čistič uvádzame do žiadúceho stavu a behom toho skúšame jeho výkonnosť. Po inštalácii prečisťovača do tlakovej fľaše a naplnení valca testujeme vybrané tlakové fľaše, aby sme preukázali, že prečisťovač spĺňa uvedené špecifikácie (tzn. nečistoty na úrovni < 10 ppb všeobecných uhľovodíkov, < 10 ppb kyslíka a < 20 ppb vlhkosti). Testovanie overuje účinnosť prečisťovača v zmysle týchto špecifikácií.

 

Tento „vstavaný prečisťovač“ je zárukou rovnakej a často výrazne vyššej čistoty plynu na výstupe ventilu ako váš GC získava zo sústavy radových externých prečisťovačov.

Otázka:   Kto vyrába prečisťovač?

Spoločnosť Air Products vyrába a testuje svoje vlastné prečisťovače s použitím tých najkvalitnejších prečisťovacích materiálov.

 
Otázka:  Regenerujete prečisťovač pri každom dopĺňaní tlakovej fľaše?

Nie, pretože by to nadmerne zvýšilo cenu produktu. Vstavaný prečisťovač má mimoriadne vysokú kapacitu, ktorá je dostatočná na prečistenie mnohých plynových fliaš.

Otázka:   Aká je životnosť prečisťovača?

Na rozdiel od výrobcu externého prečisťovača, spoločnosť Air Products pozná úrovne nečistôt v plniacom plyne. Tento poznatok nám umožňuje naplánovať preventívnu údržbu prečisťovačov v pravidelných prognózovaných intervaloch.

Otázka:   Načo slúži prídavný gombík na zadnej strane ventilu tlakovej fľaše?

Je to kryt pre ovládanie obtokového ventilu na našom patentovanom ventile tlakovej fľaše. Tento prvok zákazník nikdy nepoužije - spoločnosť Air Products ho odníma len pri procese plnenia.

Otázka:   Analyzujete každú tlakovú fľašu pri každom doplnení?

Chodieva váš dodávateľ prečisťovačov do vášho laboratória a overuje účinnosť prečisťovača na mieste určenia pri každej výmene tlakovej fľaše? Samozrejme nie, pretože prečisťovač na mieste určenia je navrhnutý s určitou kapacitou na cieľové molekuly nečistôt. Jeho monitoring a výmena predtým, ako dôjde k spotrebovaniu a nasýteniu, je vašou úlohou. Vašou úlohou je zároveň chrániť ho pred vystavením pôsobeniu nadmerného množstva vzduchu.

Rovnaký princíp dizajnovej kapacity platí pre vstavaný prečisťovač Air Products, avšak s tým rozdielom, že nemusíte monitorovať jeho stav a chrániť ho pred vzduchom. Vstavaný kontrolný ventil a ventil reziduálneho tlaku – konštrukčné kontrolné prvky – chránia prečisťovač Air Products pred akýmkoľvek potenciálnym neželaným vystavením pôsobeniu vzduchu.

Keď na základe súboru testov vyhodnotíme, že prečisťovač funguje, nemusíme analyzovať každú tlakovú fľašu pri napĺňaní, pretože poznáme kapacitu prečisťovača a úroveň nečistôt v plniacom plyne. Pritom však máme zavedený komplexný program garancie kvality, ktorý testuje štatisticky významný počet dopĺňaných tlakových fliaš na účel overovania účinnosti prečisťovača.


Otázka:   Ako dokážete zaručiť, že zákazníkovi sa do tlakovej fľaše spätne nedostane vzduch a iné kontaminanty, ktoré by saturovali prečisťovač?

Garantujeme, že dopĺňané tlakové fľaše dosahujú presne rovnakú kvalitu ako pri prvom naplnení, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, dizajn plochy prečisťovača zaručuje vysokú kapacitu a revolučný objem.

Po druhé, jedinečný jedinečný ventil tlakovej fľaše bol navrhnutý na ochranu plochy prečisťovača pred neželaným vystavením pôsobeniu vzduchu a iných materiálov. Ventil tlakovej fľaše predstavuje jedinečný dizajn, ktorý zahŕňa kontrolný ventil a ventil reziduálneho tlaku. Kontrolný ventil zabraňuje náhodnému spätnému prieniku do tlakovej fľaše, kým sa táto nachádza na pracovisku zákazníka. Navyše, ventil reziduálneho tlaku sa uzatvára pri tlaku približne 50 psig (3 barg) a zaručuje neustály kladný tlak plynu v tlakovej fľaši, čo taktiež zabraňuje spätnému znečisteniu.

Jedinečný ventil tlakovej fľaše je vybavený aj obtokovým ventilom a alternatívnou prietokovou dráhou, čo nám umožňuje plniť tlakovú fľašu bez zaťažovania prečisťovača z hornej strany. Pri plnení prečisťovač obchádzame, kým vy plyn čerpáte v smere nahor cez prečisťovač, čo znamená, že všetka záťaž smeruje zospodu nahor.

Každú sústavu ventilu a prečisťovača taktiež označujeme sériovým číslom, aby sme ich mohli lepšie evidovať.

Otázka:   Čo ak dostanem už doplnenú tlakovú fľašu?

Všetky tlakové fľaše BIP® sa dopĺňajú a opakovane používajú. To znamená, že hoci sa k vám dostane už opakovane doplnená tlaková fľaša, špecifikácie plynu zostávajú z našej strany plne garantované vzhľadom na skutočnosť, že sme komplexným riadením kvality výrobného procesu dôkladne overili stav a účinnosť prečisťovača v zmysle kvality plynu.

Otázka:   Akým spôsobom poskytuje technológia BIP® väčšiu záruku čírosti plynu v porovnaní s konvenčnou sústavou prečisťovačov?

Produkty BIP® dokážu lepšie garantovať čistotu plynu z troch dôvodov:

 1. Spoločnosť Air Products testuje účinnosť každého jedného prečisťovača;
 2. Ventil BIP® a umiestnenie prečisťovača chráni prečisťovač pred neželaným vystavením pôsobeniu vzduchu;
 3. Spoločnosť Air Products sleduje počet dopĺňaní namiesto toho, aby ste vy sledovali počet tlakových fliaš neznámej čisototy, o ktorých čistotu sa stará externá sústava prečisťovačov.
Produkty BIP® urobili významný krok vpred na ceste k dodávke dokonalého plynu.

Otázka:   Ako tlaková fľaša BIP® zaisťuje čírosť v porovnaní s konvenčným externým prečisťovačom?

Túto otázku zodpovieme dvomi protiotázkami a odpoveďami:

 1. Kontroluje váš výrobca prečisťovačov určených na pracovisko účinnosť každého prečisťovacieho prvku, ktorý vyrobí?
  Väčšina výrobcov využíva štatistickú metódu kontroly kvality, ktorá umožňuje výsledky testov vybraného počtu jednotlivých položiek v šarži aplikovať na celú šaržu. Je možné, že konkrétny prečisťovač, ktorý nainštalujete do svojho plynového rozvodu, nebol testovaný príslušným výrobcom.

  Pre porovnanie, spoločnosť Air Products overuje účinnosť každého jedného nového prečisťovača, ktorý vyrobí.
 2. Pozná výrobca prečisťovača kvalitu plynu privádzaného k prečisťovaču na mieste určenia?

  Nie, ale spoločnosť Air Products ju pozná. Pre nás je omnoho jednoduchšie garantovať účinnosť prečisťovača v porovnaní s výrobcom prečisťovača, pretože my máme pod kontrolou kvalitu privádzaného plynu.

  Taktiež overujeme účinnosť každého jedného prečisťovacieho prvku, ktorý vyrobíme. Zároveň poznáme kvalitu privádzaného plynu. Na rozdiel od nás, výrobca prečisťovača pravdepodobne nevykonáva prvú menovanú činnosť, kým na druhú otázku nemá odkiaľ poznať odpoveď. Systém BIP® od spoločnosti Air Products je pod precíznejšou kontrolou ako akýkoľvek prečisťovač na mieste určenia. Ide o plne integrovaný systém dostupný od jedného dodávateľa.

Otázka:   Každý výrobca plynových produktov dodržiava iné špecifikácie. V čom sa váš prísľub líši od konkurencie?

My v skutočnosti garantujeme účinnosť prečisťovača; kvalita plynu dokazuje, že prečisťovač funguje podľa dizajnových špecifikácií. Z vášho pohľadu nás technológia BIP® stavia do pozície, z ktorej dokážeme garantovať kvalitu plynu v každej jednej tlakovej fľaši. Podarilo sa nám ostro zacieliť našu záruku na jednotlivé tlakové fľaše – vďaka prečisťovaču – namiesto šarže tlakových fliaš prostredníctvom riadenia kvality na štatistickom základe. Žiadna iná spoločnosť toto nedokáže realizovať bez rozsiahlych a drahých analýz. Po celom svete boli vyrobené už stovky tisíc tlakových fliaš BIP®; a každá z nich prešla testami garancie kvality.

Otázka:   V čom sú výhody vášho konceptu prítomnosti prečisťovača priamo v tlakovej fľaši v porovnaní s mojimi prečisťovačmi na stanovišti cieľového použitia?

O prečisťovač si viac nemusíte robiť starosti. Spoločnosť Air Products na seba prevzala zodpovednosť za jeho návrh, aktiváciu, testovanie aj údržbu. Vy s prečisťovačom nemusíte robiť vôbec nič; pokojne zabudnite na to, že vôbec existuje. Možno bude pre vás výhodou aj eliminácia priamych a nepriamych nákladov vyplývajúcich z nákupu a údržby sústavy prečisťovačov. Kapitálové náklady na sústavu prečisťovačov sa kompletne eliminujú - rovnako ako náklady na prácu nevyhnutné na ich údržbu.

V spoločnostiach, kde sa GC distribuujú ku koncovým používateľom v podobe chemikov a inžinierov, predstavuje nahradenie súčasného hélia nízkej triedy a sústavy prečisťovačov héliom triedy BIP® zreteľný krok vpred na ceste k optimalizácii efektívnosti prevádzky. Umožní získavať kvalitnejšie analytické údaje s menšími nárokmi na prácu koncových používateľov, ktorí omnoho radšej sústredia svoju pozornosť na chémiu ako samotné prístrojové vybavenie. Tento produkt dokáže eliminovať všetky úlohy v spojitosti s údržbou prečisťovačov z harmonogramu laboratórnych vedcov, čím sa výrazne zvyšuje produktivita práce.

V neposlednom rade, čím vyšší je tlak, tým vyššia je adsorpčná kapacita. Náš prečisťovač v tlakovej fľaši vďaka vysokému tlaku v tlakovej fľaši odstraňuje kontaminanty efektívnejšie ako prečisťovače na mieste používania.

Otázka:   Aké úrovne častíc sa dosahujú v produktovom plyne?

Každý prečisťovač sa dodáva s 0,5 mikrónovou fritou (filtrom) v hornej časti plochy prečisťovača, ktorá zachytáva častice s rozmermi >= 0,5 mikróna. Časticové testy preukázali, že menšie častice sa kvantitatívne odstraňujú počas ustaľovania prečisťovača. Časticové špecifikácie z tlakových fliaš BIP® sú lepšie ako v prípade bežných tlakových fliaš.

Otázka:   Je tento produkt vhodný na ECD?

Yes – the BIP® Áno – systém prečisťovania BIP® mimoriadne efektívne odstraňuje halokarbóny a iné kritické kontaminanty, vďaka čomu je ideálny na nasadenie v oblasti ECD.
 
Air Products Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
0800 100 700 infosk@airproducts.com

Literature

BIP® Technológia: udávame smer vývoja vysoko čistých plynov
Download PDF (532 KB)

Pri experimente v spolupráci s NASA a univerzitou v Stanforde hélium BIP® pomohlo potvrdiť, že Einsteinove predpoklady boli správne.
Čítajte viac →