logo Go to Home Page

Program súladu s REACH

Požiadavky na registráciu

Právne predpisy EÚ o chemických látkach pre R registrácia, E oceňovanie a A splnomocnenie Ch emicals, známy ako REACH, vstúpil do platnosti 1. júna 2007 a je priekopníkom nového prístupu na zlepšenie chemickej bezpečnosti pre pracovníkov, pre širokú verejnosť a pre životné prostredie. Kľúčovou súčasťou jeho koncepcie je registrácia všetkých existujúcich látok na trhu (s výnimkou jasne definovaných výnimiek), pričom registračné požiadavky už neobmedzuje len na novo uvádzané látky. Všetky látky dovážané do EÚ v množstve nad 1 tonu ročne vyžadujú registráciu REACH (pokiaľ nespĺňajú požiadavky na výnimky uvedené v prílohe IV a V k legislatíve). Do 1. decembra 2008 mohli spoločnosti predregistrovať svoje predtým dovezené/vyrobené látky podľa nariadenia REACH. Predregistrácia umožnila spoločnostiam až do roku 2018 dokončiť celý proces registrácie a zároveň pokračovať v uvádzaní svojich produktov na trh.

Viac informácií o legislatíve REACH a súvisiacich usmerňovacích dokumentoch nájdete na stránke Webová stránka agentúry ECHA.

Stav REACH na Air Products

V Air Products sa pripravujeme na legislatívu REACH od jej zverejnenia v roku 2006. Projekt Air Products na dodržiavanie REACH primerane rieši všetky požiadavky legislatívy v jej rôznych fázach.  

Môžeme potvrdiť, že Air Products zabezpečil, že všetky relevantné látky boli zaregistrované v príslušných dodávateľských reťazcoch pred termínmi 2010, 2013 a 2018. Upozorňujeme však, že pre mnohé látky, ktoré boli zaregistrované pred termínom v roku 2018, ešte nie sú k dispozícii informácie o registračných číslach pre niektoré zložky produktov.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje projekt súladu s nariadením REACH

Air Products' Zoznam produktov REACH – priemyselné a špeciálne plyny

Air Products môže potvrdiť, že produkty uvedené nižšie spĺňajú požiadavky nariadenia EÚ REACH a že ich zložky boli úspešne zaregistrované Air Products alebo iným subjektom vyššie v dodávateľskom reťazci, alebo sa vyrábajú alebo dovážajú v objemoch menších ako jedna metrická tona za rok. 

Plyny zahrnuté v prílohe IV a V, a preto oslobodené od povinnosti registrácie
Vzduch Krypton
argón metán
n-bután Neon
Oxid uhličitý Dusík
etán Kyslík
hélium Propán
Vodík Syntetický vzduch
izobután xenón

 

Plyny úspešne zaregistrované Air Products alebo iným subjektom vyššie v dodávateľskom reťazci
1-butén difluórmetán (R32) Oxid dusnatý
1-metyl, 3-butén Etylén Oxid dusičitý
1,1-difluóretylén
  (R1132a)
Etylénoxid Oxid dusný
1,1,1,2-tetrafluóretán
  (R134)
Fluór n-pentán
1,1,1-trifluóretán
  (R143a)
Hexán Oktafluórcyklopenten
1,2-butadién bromovodík pentafluóretán (R125)
1,3 butadién Chlorovodík propylén
1,3-Propadién Sírovodík Oxid siričitý
acetylén izobutén Hexafluorid sírový
Amoniak Metylacetylén Fluorid sírový
Oxid uhoľnatý Metylchlorid Tetrafluóretylén (R1114)
Karbonylsulfid Metylmerkaptán trans-butén
Chlór trifluórmetán (R23)

Air Products Program dodržiavania REACH umožňuje právnickým osobám Air Products dovážať vyššie uvedené produkty do krajín EÚ alebo ich vyrábať v EÚ. Pri nákupe týchto produktov sa potom zákazníci z EÚ považujú za následných užívateľov a nemusia sa registrovať.

Ak nemôžete nájsť svoj produkt alebo máte otázku týkajúcu sa nariadenia REACH, kontaktujte nás Kvalitná Európa Tímu alebo pošlite dopyt na náš REACH tím

Dôležité upozornenie pre zákazníkov mimo EÚ

Ako globálny dodávateľ ponúka Air Products niektoré produkty na globálnej báze. Naši zákazníci môžu nakupovať tieto materiály mimo EÚ a následne ich dovážať tak ako sú alebo ako súčasť formulácie do EÚ. Dovozca týchto materiálov do EÚ musí dodržiavať všetky požiadavky REACH definované v nariadení pre všetky látky obsiahnuté vo výrobku. Skutočnosť, že produkt môže byť zaradený do zoznamu produktov, ktoré sa plánujú zahrnúť do projektu Air Products' Projekt súladu s nariadením REACH, neoslobodzuje automaticky ostatných dovozcov od nariadenia REACH, tj možno sme zaregistrovali všetky látky, ale nie nevyhnutne dodávky z krajín mimo EÚ. predmetné reťazce.

V legislatíve sú však definované mechanizmy, ktoré nám umožňujú pokryť dovozy našich zákazníkov prostredníctvom vymenovania výhradného zástupcu. Ak máte záujem o možné pokrytie registrovaných produktov Air Products nominovaným výhradným zástupcom, pošlite svoj dopyt na náš REACH tím. Vašu požiadavku vyhodnotíme a budeme vás informovať, či je pokrytie možné.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Látky SVHC zahŕňajú CMR (karcinogénne, mutagénne a reprodukčné toxíny), PBT (perzistentné, bioakumulatívne a toxické), vPvB (veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) alebo látky predstavujúce ekvivalentné obavy (napr. endokrinné disruptory a respiračné senzibilizátory). Tieto látky môžu byť potenciálne zahrnuté do prílohy XIV a v budúcnosti môžu podliehať autorizácii. Agentúra ECHA neustále pracuje na aktualizáciách kandidátskeho zoznamu látok na zaradenie do prílohy XIV a na zverejnení a aktualizáciách samotnej prílohy XIV.

Air Products pokračuje v sledovaní aktualizácií zoznamu v prílohe XIV a proaktívne komunikuje s tými zákazníkmi, ktorí kupujú produkty obsahujúce tieto látky, v súlade so svojimi povinnosťami podľa nariadenia REACH, pokiaľ ide o zahrnutie takýchto látok do ktoréhokoľvek z produktov Air Products.

Air Products bude takýchto zákazníkov informovať o našich budúcich plánoch pre všetky produkty, ktoré budú podliehať autorizácii. V prípade potreby podporíme zákazníkov aj v procese prechodu na alternatívne produkty.

Aktuálny zoznam látok SVHC nájdete v časti Európska chemická agentúra (ECHA).

Vyňaté látky

Upozorňujeme, že látky vyňaté z povinnosti registrácie podľa prílohy IV a V sú dostupné na akékoľvek použitie, pokiaľ to nie je obmedzené iným nariadením. Tieto látky nevyžadujú oznamovanie identifikovaných použití dodávateľovi, pretože pre ne nie je potrebné vypracovať expozičné scenáre. Väčšina bežných vzduchových plynov dodávaných spoločnosťou Air Products je vyňatá zahrnutím do prílohy IV alebo V, ako je uvedené v tabuľke vyššie.

Karty bezpečnostných údajov a REACH

Tam, kde sú registrácie dokončené, sme schopní aktualizovať naše KBÚ (karty bezpečnostných údajov) podľa potreby o registračné číslo a nové informácie o bezpečnom používaní. Ak túto informáciu nevidíte v niektorej z KBÚ, znamená to, že na aktualizácii stále pracujeme alebo produkt ešte nie je zaregistrovaný alebo je oslobodený od povinnosti registrácie.

Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). 

S REACH úzko súvisí nariadenie o európskej klasifikácii, označovaní a balení, označované ako CLP (nariadenie č. 1272/2008). Môžeme tiež potvrdiť, že pracujeme na dodržiavaní tohto nariadenia. Implementovali sme nasledujúce aspekty:

  • Všetky čisté látky a zmesi sme klasifikovali podľa kritérií CLP; 
  • V prípade potreby tieto klasifikácie oznámili agentúre ECHA buď Air Products, alebo naši dodávatelia;
  • Všetky produkty sú riadne označené podľa nariadenia CLP; a 
  • Karty bezpečnostných údajov sa aktualizujú, aby obsahovali informácie o klasifikácii a označovaní v súlade s požiadavkami nariadenia CLP.

Ďalšie informácie o nariadení CLP a súvisiacich usmerňovacích dokumentoch nájdete na stránke Webová stránka agentúry ECHA.