logo Go to Home Page

Právna poznámka

Pre Air Products and Chemicals, Inc.
Air Products and Chemicals, Inc.

Podmienky a ustanovenia webovej lokality
Oznámenie o ochrane osobných údajov

Používanie tejto stránky predstavuje súhlas s týmito podmienkami a obmedzeniami.

PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY Obmedzená licencia na používanie stránky. 

V súlade s týmito podmienkami a obmedzeniami Air Products and Chemicals, Inc. ("Air Products") a jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločné podniky a obchodní partneri ("Pridružené spoločnosti") udeľujú každému používateľovi tejto lokality nevýlučné, neprenosné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie tejto lokality a informácie uvedené na tejto stránke. Žiadny používateľ sa nesmie žiadnym spôsobom pokúšať o zásah do prevádzky tejto lokality. Z dôvodu týchto podmienok, ustanovení a obmedzení sú všetky komunikačné médiá využité v súvislosti s používaním tejto lokality, vrátane telefonického a obrazového rozšírenia, považované za súčasť tejto lokality a informácie poskytnuté všetkými ďalšími komunikačnými médiami za informácie zverejnené na tejto lokalite. Táto stránka nie je určená na používanie žiadnou fyzickou osobou mladšou ako osemnásť rokov a takýmto osobám nie je udelená licencia na používanie stránky. 

Kto sme.
Air Products spravuje túto stránku pre seba a ako pohodlie pre svojich pridružených spoločností, zástupcov a distribútorov a pre zákazníkov svojich pridružených spoločností, zástupcov a distribútorov. Títo používatelia môžu používať túto stránku na účely objednávania produktov alebo na iné informačné potreby. Túto stránku poskytuje Air Products predovšetkým na zdieľanie bežných informácií o produktoch a zdrojov webových stránok. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, táto stránka nie je určená na vytvorenie žiadnej novej alebo dodatočnej súkromie zmluvy, agentúry alebo iného vzťahu medzi Air Products a týmito používateľmi alebo akoukoľvek inou stranou. Používaním tejto stránky sa nevytvára žiadny agentúrny, zamestnanecký alebo franšízový vzťah s Air Products. 

Povaha informácií. 
Informácie a funkcie obsiahnuté na tejto stránke boli poskytnuté pre pohodlie av niektorých prípadoch ich poskytujú externé zdroje. Táto stránka bola poskytnutá pod podmienkou, že pred použitím urobíte vlastné rozhodnutie o vhodnosti informácií obsiahnutých na tejto stránke a že máte náležitú kvalifikáciu alebo odborné znalosti na správne vyhodnotenie a použitie týchto informácií. Žiadna z informácií prezentovaných na tejto stránke nie je určená ako právne alebo daňové poradenstvo; podľa potreby je potrebné konzultovať s príslušnými právnymi alebo daňovými poradcami. Hoci sa usilujeme zabezpečiť správnosť informácií v čase ich zverejnenia na lokalite, nemôžeme garantovať, ani sa zaručiť za ich úplnosť a presnosť, ani za ich budúcu aktualizáciu. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že informácie obsiahnuté na webovej lokalite sú adekvátne a dostupné na používanie vo všetkých krajinách a že bude zachovaný prístup k informáciám z miest, kde je obsah lokality ilegálny. Váš miestny Air Products kontakt vám môže pomôcť s dostupnosťou našich produktov a služieb. Povaha Výhľadové vyhlásenia Je opísaná vo výročnej správe Air Products a súvisiacich finančných dokumentoch. Podľa vlastného uváženia kedykoľvek môžeme zmeniť obsah lokality alebo tieto podmienky, ustanovenia a obmedzenia alebo bez upozornenia upraviť alebo pozastaviť funkčnosť lokality alebo jej určitých častí. Následné opätovné použitie tejto stránky sa bude považovať za súhlas s akýmikoľvek predtým revidovanými podmienkami a obmedzeniami. 

Informácie o bezpečnosti produktu. 
Spoločnosť Air Products a jej partnerské spoločnosti uchovávajú karty bezpečnostných údajov o materiáli (Material Safety Data Sheet - MSDS) o všetkých svojich chemických produktoch. Vyzývame vás, aby ste si pred používaním týchto produktov zaobstarali kópie príslušných kariet, a tak zlepšili ochranu svojich zamestnancov a zákazníkov pred všetkými zdravotnými a bezpečnostnými rizikami, ktoré sú v týchto kartách popísané. Air Products a jej pridružené spoločnosti sa snažia, aby bezpečnosť bola najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu neváhajte a obráťte sa na nás s cieľom prediskutovať akékoľvek bezpečnostné aspekty týchto produktov. Niektoré oblasti tejto lokality sú určené na poskytovanie bezpečnostných a praktických školení a poradenstva. Vo všetkých prípadoch sú takéto školenia alebo rady založené len na konkrétnych faktických informáciách, ktoré nám boli poskytnuté; rozsah nášho školenia alebo poradenstva je obmedzený na rozsah pokrytia a limitujúce predpoklady a predpoklady uvedené v našej odpovedi. 

Rozhodné právo. 
Akákoľvek činnosť súvisiaca s týmito Zmluvnými podmienkami webovej stránky a/alebo používanie tejto stránky sa bude riadiť právom Pennsylvánskeho spoločenstva národov, Spojené štáty americké, bez ohľadu na výber alebo konflikty právnych ustanovení akejkoľvek jurisdikcie. 

Jurisdikčné otázky. 
Existencia tejto lokality a možnosť vyžiadania informácií alebo vyžiadania či objednávky produktov prostredníctvom tejto lokality nie je ponukou na predaj, formálnu žiadosť, ani obchodovanie v tých krajinách a jurisdikciách, v ktorých nemáme zákonom povolené obchodovanie, alebo v ktorých už v súčasnosti nepodnikáme. Ani existencia tejto stránky, ani dostupnosť obsahu tejto stránky nie sú určené na vytvorenie žiadnych nových alebo dodatočných jurisdikčných alebo daňových kontaktov alebo vzťahov pre alebo medzi Air Products alebo akoukoľvek pridruženou spoločnosťou v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, v ktorej Air Products alebo táto pridružená spoločnosť nepôsobí už podnikať. Zodpovedáte za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov, ktoré sa na vás vzťahujú, pokiaľ ide o prístup k obsahu a prevádzke tejto stránky. Súhlasíte s tým, že sa podriadite jurisdikcii súdov v štáte Pennsylvánia pri riešení všetkých sporov vyplývajúcich z týchto Zmluvných podmienok webovej lokality alebo súvisiacich s nimi a/alebo vášho používania lokality. 

Online objednávky produktov. 
Nič obsiahnuté na tejto stránke nepredstavuje ponuku Air Products alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností na nákup alebo predaj produktov alebo služieb. Žiadna dohoda o kúpe alebo predaji produktov alebo služieb nebude vytvorená prostredníctvom používania tejto stránky, kým používateľ nezadá objednávku a potom ju neprijme Air Products alebo niektorá z jej pridružených spoločností, a to spôsobom opísaným v konkrétnych poskytnutých informáciách o objednávke s online popisom produktu alebo služby. Po vytvorení zmluvy budú zmluvnými podmienkami zmluvy zmluvné podmienky Air Products alebo jej pridruženej spoločnosti upravujúce nákup alebo predaj, podľa okolností, prezentované online v čase objednávky. Všetky požiadavky na produkty alebo objednávky podliehajú platným zákonom, vrátane, ak je to vhodné, exportných a importných nariadení a obmedzení bojkotu, ak nejaké existujú, uložených riadiacimi orgánmi, ktoré majú jurisdikciu nad takýmito žiadosťami o produkty alebo príkazmi. Air Products poskytuje portál zákazníckych služieb APDirect® vopred kvalifikovaným kupujúcim v mene Air Products a jej pridružených spoločností. „Predávajúci“ v každej transakcii bude identifikovaný v čase prijatia objednávky. Pre tie produkty, ktorých ceny nie sú v čase objednávky dostupné, má Kupujúci právo zrušiť svoju objednávku v súlade s politikou Predávajúceho pre oznámenie o zrušení po tom, čo bude Kupujúcemu oznámená takáto cena a totožnosť Predávajúceho. 

Hypertextové odkazy. 
Pre vaše pohodlie táto stránka obsahuje hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré nesúvisia s Air Products alebo jej pridruženými spoločnosťami. Pri použití týchto prepojení opustíte túto lokalitu. Nenesieme zodpovednosť za metódy ochrany osobných údajov, zabezpečenie, ani obsah žiadnej z týchto prepojených lokalít. Odkazy na iné stránky neznamenajú, že Air Products schvaľuje, schvaľuje alebo sponzoruje akékoľvek informácie dostupné na prepojenej stránke alebo akékoľvek produkty či služby, ktoré sa tam môžu predávať, a ani Air Products alebo jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla vyplynúť z vašej používanie takýchto informácií, produktov alebo služieb. Nerobíme žiadne vyhlásenia o hypertextových odkazoch, ktoré môžu mať iné strany na túto stránku, ale ktoré nie sú aktívnymi odkazmi na najaktuálnejšie informácie. 

Cookies. 
„Cookies“ sú malé časti informácií, ktoré sú uložené softvérom vášho webového prehliadača na vašom pevnom disku alebo dočasne v pamäti vášho počítača. Súbory „cookie“ pre vás môžu byť užitočné, pretože vám pomocou zaznamenávania informácií z poslednej návštevy lokality, ako sú napríklad meno používateľa, informácie o registrácii a prezerané stránky, umožňujú rýchlejší pohyb v rámci webovej lokality. Okrem zaznamenávania používania webových stránok, súbory cookie sledujú e-mailové adresy a vzorce návštevnosti na našej webovej stránke, z nej a v rámci nej, pridávajú reklamy na tovar alebo služby, ktoré sú predmetom záujmu, a odhadujú veľkosť návštevníkov webovej stránky. Niektoré z webových stránok tejto lokality používajú súbory cookie, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám pri opakovaných návštevách tejto lokality a umožnili nám ponúkať vám zaujímavé produkty a služby. Váš prehliadač môže byť nastavený tak, aby vás upozornil na prijatie súboru cookie, takže si môžete vybrať, či ho chcete prijať. 

OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY — VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI. 
MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE (VRÁTANE AKEJKOĽVEK GRAFIKA) A AKÉKOĽVEK MATERIÁLY SPRÍSTUPNENÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“ A BEZ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. S OHĽADOM NA MATERIÁLY NA TEJTO STRÁNKE SA AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA V NAJVYŠŠOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÝCH ZÁKONOV ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE ZÁRUKY WARRENT, VRÁTANE BLIUTIE BLIUT. KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCTVO A NEPORUŠENIE PRÁVA. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ ANI NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA MATERIÁLOV NA TEJTO STRÁNKE Z HĽADISKA ICH SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO INÉHO. MATERIÁLY NA TEJTO LOKALIDE MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. TIETO MATERIÁLY SA MOHLI STAŤ NEPRESNÝMI NÁSLEDKOM VÝVOJA PO PRÍSLUŠNÝCH DÁTUMOCH ICH ZVEREJNENIA NA LOKALITE ZVEREJNENÉ. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA SA NEVZŤAHUJÚ NA ŽIADNU POVINNOSŤ UDRŽIAVAŤ TIETO INFORMÁCIE V AKTUÁLNOSTI. URČITÉ ODKAZY NA TEJTO STRÁNKE VÁS MÔŽU PREPOJIŤ NA INÉ STRÁNKY NA SVETOVOM WEBE. PRETOŽE SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA NEMAJÚ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO STRÁNKY ŽIADNU KONTROLU POUŽÍVANIA ALEBO POVAHY ANI ODKAZOV TRETÍCH STRÁN ALEBO HYPERLINKY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN, AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ ODKAZY A OBSAH ODKAZOV NA ODKAZY ODKAZOV TRETÍCH STRAN. ALEBO AKÉKOĽVEK ZMENY ALEBO AKTUALIZÁCIE TÝCHTO STRÁNOK. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY A DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA WEBOVÉ VYSIELANIE ANI AKÚKOĽVEK INÉ FORMY PRENOSU Z AKÝCHKOĽVEK PREPOJENÝCH STRÁNOK. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS VÁM POSKYTUJE TIETO ODKAZY LEN AKO POHODLIVOSŤ A ZAHRNUTIE AKÉHOKOĽVEK ODKAZU NEZNAMENÁ ODPORÚČANIE PREPOJENEJ STRÁNKY ANI SCHVÁLENIE SPOLOČNOSŤOU AIR PRODUCTS. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA TIEŽ NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ, V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO ODKAZMI ALEBO PREPOJENÝMI STRÁNKAMI, ANI NEZARUČUJÚ VÝSLEDKY, KTORÉ SA ZÍSKAJÚ POUŽÍVANÍM TAKÝCHTO ODKAZOV ALEBO PREPOJENÝCH ODKAZOV NA AKÉKOĽVEK PREPOJENÉ STRÁNKY. ALEBO SLUŽBY. 

PREVÁDZKA WEBOVEJ STRÁNKY — VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI. 
SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS ZABEZPEČUJE TÚTO LOKALITU A JEJ PREVÁDZKU, ALE NIE JE A NEMÔŽE BYŤ ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDKY AKÝCHKOĽVEK NEDOSTATKOV, KTORÉ MÔŽU NA LOKALITE EXISTOVAŤ ALEBO PRI JEJ PREVÁDZKE NASTAŤ. TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY TEJTO STRÁNKY, AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK A OBCHODNÍKOV OBCHODNÍKOV. SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE: (I) PREVÁDZKA STRÁNKY BUDE SPLŇOVAŤ VAŠE POŽIADAVKY; (II) PRÍSTUP NA STRÁNKU BUDE NEPRERUŠENÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ, BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV ALEBO BEZ CHYB; (III) VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ POUŽÍVANÍM STRÁNKY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ; ALEBO (IV) VADY BUDÚ OPRAVENÉ. VY (A NIE AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO DODÁVATELIA) PREBERÁTE VŠETKY NÁKLADY NA VŠETKY SERVIS, OPRAVY ALEBO OPRAVY, KTORÉ MÔŽU BYŤ POTREBNÉ PRE VAŠE POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE A SOFTVÉR V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK VÁŠICH VÍRUSOV ALEBO ICH INÝCH PROBLÉMOV Z NÁVŠTEVY TEJTO STRÁNKY. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. 
SPOLOČNOSŤ AIR PRODUCTS, JEJ PARTNERSKÉ SPOLOČNOSTI A ZMLUVNÉ STRANY NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY A UJMY, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, NÁSLEDNÝCH, VEDĽAJŠÍCH ALEBO TRESTNÝCH POŠKODENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ DÔSLEDKOM POUŽÍVANIA ALEBO NEVHODNÉHO POUŽÍVANIA TEJTO LOKALITY ALEBO MATERIÁLOV NA TEJTO LOKALITE, ČI UŽ PRI PRÁVNYCH KROKOCH VYPLÝVAJÚCICH ZO ZMLUVY, NA ZÁKLADE RUČENIA ZA ZANEDBANIE POVINNOSTÍ ALEBO ZAVINENIE, VYPLÝVAJÚCICH Z ALEBO SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM ALEBO FUNGOVANÍM TEJTO LOKALITY ALEBO INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ NA NEJ DOSTUPNÉ. AIR PRODUCTS A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ANI V PRÍPADE, AK AIR PRODUCTS ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA LETECKÝCH PRODUKTOV ALEBO PRIDRUŽENÁ SPOLOČNOSŤ BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD. TÝKAJÚ, ALE NIE SÚ OBMEDZENÉ, POŠKODENIA ALEBO ZRANENIA SPÔSOBENÉ CHYBOU, VYPADNUTÍM, PRERUŠENÍM, PORUCHOU, ZLYHAJÚCIM VÝKONU, PORÚCHAMI HARDVÉRU ALEBO SOFTVÉRU, ONESKORENÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, INÝM POUŽÍVANÍM LINKY KOMP. INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKE, DOSTUPNOSŤ ZDROJOV NA SLUŽBU APLIKÁCIÍ NA TEJTO STRÁNKE ALEBO UDALOSTI VYŠŠEJ MOCI. 

OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZODPOVEDNOSTI A ZODPOVEDNOSTI WEBOVEJ STRÁNKY. 
PLATNÁ LEGISLATÍVA NEUMOŽŇUJE VYLÚČENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIE ČI VYLÚČENIE RUČENIA ZA SPRIEVODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. Z TOHTO DÔVODU SA NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ A VYLÚČENÍ NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ. V ŽIADNOM PRÍPADE VŠAK NIE JE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AIR PRODUCTS, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ALEBO DODÁVATEĽOV VOČI VÁM ZA ŠKODY, STRATY A PRÍČINY KONANIA, ČI UŽ V ZMLUVNOM DÔCHODKU (VRÁTANE, ALE NIE SÚ OBMEDZENÉ), AŽ NA ICH NEDBALO ALEBO NEDBALO V PRÍPADE VÁS ZA PRÍSTUP NA TÚTO STRÁNKU. 

Súhrny informácií. 
Popisy dokumentov podané na Výbore Spojených štátov pre cenné papiere a burzu (United States Securities and Exchange Commission), odkazy na metódy a stratégie zamestnávania a ďalšie informácie môžu byť úryvkami alebo zhrnutiami a nemusia byť úplné, konečné a aktuálne. Všetky odkazy na špecifikované dokumenty sú kvalifikované ako celok odkazom na úplné dokumenty. 

Informácie o používateľovi. 
Všetky informácie a materiály odosielané prostredníctvom tejto lokality do spoločnosti Air Products alebo jej partnerských spoločností sa nebudú považovať za dôverné alebo chránené vlastníckymi právami (s výnimkou toho, že osobné údaje budú spravované podľa nášho vyhlásenia o používaní osobných údajov), ak nie sú odosielané na základe písomnej dohody o dôvernosti, náležite realizovanej oboma stranami. Odoslaním Air Products alebo jeho Pridruženým spoločnostiam informácie chránené autorskými právami, dôverné alebo vlastnícke informácie bez zmluvy o dôvernosti: (i) súhlasíte s prevodom vlastníctva takýchto informácií, vrátane akýchkoľvek autorských práv k nim, na Air Products bez ďalšej kompenzácie; (ii) automaticky udelili Air Products, bez ďalšej dohody alebo kompenzácie, neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukovanie, zobrazovanie, predvádzanie, upravovanie, prenos a distribúciu takýchto informácií; a (iii) súhlasíte s tým, že Air Products a jej Pridružené spoločnosti môžu voľne používať takéto informácie, vrátane akýchkoľvek nápadov, konceptov, know-how alebo techník, na akýkoľvek účel. 

Exportné obmedzenia. 
Túto lokalitu zabezpečuje a prevádzkuje spoločnosť Air Products zo svojich sídiel v rámci Spojených štátov. Neposkytujeme žiadnu záruku na to, že informácie a ďalšie materiály, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom tejto lokality, sú správne alebo dostupné na používanie v iných umiestneniach, a na to, že prístup k nim v krajinách, kde je ich obsah ilegálny, je zakázaný. Používatelia, ktorí sa rozhodnú k informáciám alebo lokalite pristupovať z iných umiestnení, tak činia na základe svojej vôle a sú zodpovední za dodržanie platnej miestnej legislatívy. Takto získané informácie alebo produkty nesmiete exportovať, ani opätovne exportovať s výnimkou prípadov pri úplnom dodržaní všetkých zákonov a nariadení Spojených štátov amerických. Predovšetkým sa informácie alebo produkty nesmú vyvážať alebo reexportovať do žiadnej krajiny, na ktorú Spojené štáty uvalia embargo na tovar, alebo do ktorejkoľvek krajiny (alebo jej občanom alebo obyvateľom) alebo komukoľvek v USA. Zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov ministerstva financií alebo USA Tabuľka zamietnutých príkazov ministerstva obchodu. Okrem toho nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov vo vašej krajine, ktoré môžu mať vplyv na vaše právo dovážať, vyvážať alebo používať informácie alebo produkty. 

Nástenky. 
Táto stránka môže obsahovať chatovacie miestnosti alebo nástenky pre pohodlie používateľov tejto stránky Air Products a jej pridružených spoločností. Spoločnosť Air Products nereguluje materiály a informácie umiestnené v týchto médiách. Žiadny používateľ nesmie: (i) zasahovať do používania takýchto médií iným používateľom na tejto stránke; (ii) uverejňovať nezákonný, obscénny, výhražný, urážlivý, hanlivý, škandalózny, poburujúci, pornografický, profánny alebo neslušný materiál alebo akýkoľvek materiál, ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, viedlo k občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať akýkoľvek zákon; (iii) uverejňovať materiál porušujúci autorské práva, ochrannú známku alebo podobný vlastnícky materiál; (iv) porušovať práva na súkromie alebo publicitu iných; (v) post materiál obsahujúci vírusy alebo iné škodlivé prvky; alebo (vi) uverejňovať materiály na komerčné alebo reklamné účely. Air Products môže z času na čas monitorovať alebo kontrolovať diskusie, rozhovory alebo príspevky v diskusných miestnostiach alebo na nástenkách. Air Products však nemá žiadnu povinnosť tak urobiť a nepreberá žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť vyplývajúcu z obsahu akýchkoľvek takýchto diskusií, rozhovorov alebo príspevkov alebo za akúkoľvek chybu, ohováranie, ohováranie, ohováranie, opomenutie, klamstvo, obscénnosť, pornografiu, nadávky, nebezpečenstvo alebo nepresnosti obsiahnuté v takýchto diskusiách, rozhovoroch alebo príspevkoch. Air Products si vyhradzuje právo zverejniť akékoľvek informácie: (x) potrebné na splnenie právnych alebo vládnych požiadaviek; (y) v spolupráci s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom; alebo (z) ak je v dobrej viere presvedčený, že takéto zverejnenie je primerane potrebné na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Air Products, jeho pridružených spoločností, ich zamestnancov, akcionárov alebo zákazníkov alebo verejnosti. Air Products si vyhradzuje právo odstrániť alebo odmietnuť uverejnenie akéhokoľvek materiálu, ktorý Air Products na základe vlastného úsudku považuje za nevhodný. Air Products môže stíhať nenáležitú manipuláciu alebo používanie tejto stránky v plnom rozsahu zákona. 

Vlastnícke informácie. 
Spoločnosť Air Products vlastní autorské práva na všetky materiály na tejto lokalite, alebo má platné oprávnenie od tretích strán na používanie materiálov na tejto lokalite. Ochranné známky a obchodné názvy patriace Air Products alebo jej pridruženým spoločnostiam sú chránené zákonmi rôznych jurisdikcií a boli zaregistrované v rôznych krajinách, kde je registrácia zo zákona povinná alebo považovaná za výhodnú. Žiadna zo súčastí tejto lokality sa nesmie žiadnym spôsobom kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, ďalej odovzdávať, vysielať, ani šíriť, s výnimkou prevzatia jednej kópie materiálov na jeden ľubovoľný počítač na osobné, nekomerčné domáce používanie za predpokladu, že neporušíte žiadne vyhlásenia o autorských právach, ochrannej známke a ďalších vlastníckych právach týkajúcich sa týchto materiálov. Akákoľvek úprava materiálov alebo použitie materiálov na akýkoľvek iný účel je porušením autorských práv a iných vlastníckych práv spoločnosti Air Products a jej pridružených spoločností. Používanie akéhokoľvek takéhoto materiálu na akejkoľvek inej stránke alebo počítačovej sieti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Air Products alebo jej pridružených spoločností, podľa toho, čo je relevantné, je zakázané. Povolenie na vloženie prepojenia na naše informácie nebude udelené lokalite, ktorá naše informácie zobrazuje, alebo inak prezentuje spôsobom, ktorý takéto informácie nepripisuje nám. Vaše používanie ochranných známok, servisných značiek a obchodných názvov na tejto stránke akýmkoľvek iným spôsobom, ako je povolené v týchto podmienkach a obmedzeniach, alebo ako je písomne povolené Air Products alebo jeho pridruženými spoločnosťami, je prísne zakázané. Prezentácia informácií v tejto lokalite nie je určená na udeľovanie žiadnych vlastníckych, ani iných práv v prípade našich ochranných známok, obchodných názvov, autorských práv, patentov a ďalších vlastníckych práv alebo informácií. Rovnako nie je určená na zasahovanie do patentových práv, ani ďalších práv intelektuálneho vlastníctva v držbe iných strán. Vloženie prepojení na iné lokality neznamená, že spoločnosť Air Products alebo prepojená lokalita majú právoplatný nárok na ľubovoľnú ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo autorské právo druhej strany. 

Digitálne podpisy; Elektronické podpisy; Oznámenia. 
Táto stránka neakceptuje oznámenia zaslané elektronickými prostriedkami a žiadny digitálny alebo elektronický zvuk, video, akcia alebo podpis implementovaný prostredníctvom tejto stránky nezaväzuje Air Products alebo jej pridružené spoločnosti, pokiaľ (i) neboli vopred vykonané písomné opatrenia našimi riadne oprávnenými úradníkov alebo ich vymenovaných zástupcov alebo (ii) pokiaľ ide o konkrétnu časť našej stránky, takáto časť vyžaduje elektronickú zmluvu špecifickým spôsobom, pričom v takom prípade nás a vás ako používateľa zaväzuje elektronická akcia týmto spôsobom. poskytnuté. Kliknutím na tlačidlá „Odosielam“ alebo „Súhlasím“ alebo „Súhlasím“ na tejto stránke sa rozumie záväzný elektronický súhlas, ktorého zmluvnými ustanoveniami sú zmluvné podmienky poskytnuté online. Podobne používanie tejto stránky predstavuje pre používateľa záväzný súhlas s týmito podmienkami a obmedzeniami a našu záväznú dohodu o poskytovaní informácií na tejto stránke na tomto základe.   

Posledná aktualizácia v marci 2018