Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Časté otázky o vodíku

Aká je látková identifikácia vodíka? plus minus
  • Chemický vzorec: H₂
  • Synonymá: kvapalný vodík (LHY), plynný vodík (BHY)
  • Registračné číslo REACH: Uvedené v prílohe IV / V REACH, oslobodené od registrácie
  • Plyny pod tlakom - Stlačený plyn. H280:Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí môže explodovať
  • UN/ID č.: UN1049
  • Správny expedičný názov: HYDROGEN, COMPRESSED Trieda alebo divízia: 2
  • Kód tunela: (B/D) Štítky: 2.1
  • ADR/RID ID nebezpečenstva č.: 23
  • Látka znečisťujúca more: Nie
Prečo je vodík účinným palivom pre dopravu, ako sú vozidlá s palivovými článkami? plus minus

Vodík má najvyššiu spaľovaciu energiu na libru v porovnaní s akýmkoľvek iným palivom, čo znamená, že je efektívnejší na základe hmotnosti ako v súčasnosti používané palivá. Vodík ponúka 2-3 krát viac energie ako väčšina ostatných bežných palív. Ľahko sa spája s kyslíkom, pričom uvoľňuje značnú energiu ako teplo.

Na rozdiel od palív na báze uhlíka vodík pri spaľovaní neprodukuje žiadne škodlivé vedľajšie produkty. Pri spojení vodíka s kyslíkom v palivovom článku vzniká iba energia a čistá voda.