logo Go to Home Page

Air Products' Kódex správania dodávateľa

Dodávatelia sú neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu, čo nám umožňuje poskytovať produkty a služby zákazníkom, a taktiež iniciatívy v oblasti udržateľnosti. Air Products chce obchodovať s dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty.

Použiteľnosť

Tento kódex „dodávateľa“ a naše zmluvné podmienky stanovujú minimálne očakávania našich dodávateľov týkajúce sa obchodného správania, ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti. Od dodávateľov sa očakáva, že:

Implementujte systémy a kontroly, ktoré umožnia dodržiavanie všetkých platných zákonov a nariadení.

Potvrďte súlad s týmto kódexom dodávateľa alebo preukážte, že dodávatelia majú zavedený vlastný ekvivalentný kódex dodávateľa alebo zásady.

Poskytnite tieto požiadavky alebo ekvivalentné kódexy alebo zásady svojim dodávateľom a subdodávateľom.

Nahláste podozrenia z porušenia tohto kódexu dodávateľa na stránkach Air Products cez Air Products' IntegrityLine.  

Odpovedzte na Air Products' žiadosti o informácie. Vyhradzujeme si právo vyhodnotiť súlad s týmto kódexom dodávateľa prostredníctvom dotazníkov a/alebo auditov.

Obchodné správanie

Integrita je základnou hodnotou Air Products, ako je uvedené v našom Kódexe správania. Od dodávateľov sa očakáva, že budú konať čestne a eticky, budú chrániť aktíva a zabezpečia presnosť svojich účtovných kníh a záznamov.
Bezúhonnosť a etika

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia
 • Vyhnite sa situáciám, ktoré zahŕňajú, alebo sa zdajú zahŕňať konflikt záujmov
 • Nezapájať sa do žiadnej formy úplatkárstva alebo korupcie vrátane ponúkania, sľubovania, poskytovania, žiadania, prijímania alebo súhlasu s prijímaním akýchkoľvek platobných služieb alebo čohokoľvek hodnotného, ​​čo je alebo by sa mohlo považovať za nevhodné alebo nezákonné, vrátane vládnych úradníkov alebo od nich. 
 • Neposkytujte extravagantné dary alebo pohostinnosť, ktoré by mohli ovplyvniť alebo sa zdajú mať vplyv na správanie Air Products' zamestnancov alebo tretích strán obchodujúcich s Air Products
 • Zakázať dohody alebo akcie, ktoré môžu obmedziť obchod alebo obmedziť hospodársku súťaž, a vyhnúť sa diskusii o konkurenčne citlivých informáciách
 • Dodržiavajte príslušné zákony upravujúce medzinárodný obchod vrátane zákonov o dovoze/vývoze, obchodných sankcií a embárg
 • Zaistite, aby tovar a materiály predávané Air Products neobsahovali zakázané materiály vrátane minerálov pochádzajúcich z konfliktných oblastí

Ochrana majetku

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Ochrana duševného vlastníctva Air Products vrátane dôverných a vlastníckych informácií
 • Zhromažďujte osobné údaje iba na legitímne obchodné účely, zdieľajte ich iba s tými, ktorí k nim majú povolený prístup, chráňte údaje v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami a uchovávajte ich len dovtedy, kým je to potrebné

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 • Zvážte a implementujte podľa potreby programy na ochranu svojej spoločnosti pred kybernetickými hrozbami, najmä týmito hrozbami a 
  Riziká, ktoré môžu ovplyvniť Air Products
Presnosť kníh a záznamov

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Zabezpečte presnú prípravu a uchovávanie všetkých obchodných záznamov
 • Zaznamenajte všetky finančné transakcie presne a včas

Ochrana životného prostredia

Air Products sa zaviazala byť lídrom v odvetví v oblasti environmentálneho správania, dodržiavania všetkých príslušných zákonov a nariadení a neustáleho znižovania vplyvu našich prevádzok na životné prostredie.

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa životného prostredia
 • Zodpovedne využívajte prírodné zdroje vrátane energie a vody a zvážte využívanie obnoviteľných zdrojov
 • Sledovať a neustále zlepšovať environmentálnu výkonnosť operácií, produktov a služieb, berúc do úvahy faktory, ako sú energetická efektívnosť a efektívnosť zdrojov, emisie skleníkových plynov, spotreba vody a tvorba odpadu.
 • Podporte ciele a programy Air Products týkajúce sa energie, znižovania oxidu uhličitého a šetrenia vodou

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 • Verejne a proaktívne podávať správy o ich environmentálnom správaní
 • Vyvíjajte nové, konkurencieschopné a udržateľné ponuky, najmä produkty, ktoré zlepšujú energetickú účinnosť a znižujú emisie skleníkových plynov

Sociálna zodpovednosť

Naším cieľom je byť najbezpečnejšou, najrozmanitejšou a najziskovejšou priemyselnou plynárenskou spoločnosťou na svete. Snažíme sa zlepšiť bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a komunít, ako aj chrániť ľudské práva našich zamestnancov a pri našich obchodných interakciách. Naša divízia Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť a Ľudské práva Pravidlá odrážajú tieto záväzky.

Zdravie a bezpečnosť

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
 • Urobte bezpečnosť prioritou vrátane zastavenia práce, ak sa práca považuje za nebezpečnú
 • Implementovať zásady a systémy ochrany zdravia a bezpečnosti alebo podobné pravidlá a systémy zamerané na vytváranie bezpečného pracovného prostredia, ochranu zamestnancov a predchádzanie nehodám a incidentom
 • Pri práci v našich zariadeniach dodržiavajte bezpečnostné postupy Air Products
 • Sledujte a neustále zlepšujte výkon v oblasti bezpečnosti
 • Udržiavať plány kontinuity podnikania na zmiernenie vystavenia ľudským a prírodným katastrofám

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 • Verejne a proaktívne podávať správy o ich výkone v oblasti bezpečnosti
Ľudské a pracovné práva

Od dodávateľov sa očakáva, že:

 • Dodržiavajte všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa ľudských práv
 • Nediskriminovať žiadnym spôsobom na základe rasy, farby pleti, náboženstva, národnosti, veku, občianstva, pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity a prejavu, statusu veterána, fyzického alebo mentálneho postihnutia a iných nepodnikateľských – súvisiace faktory
 • Zabezpečte rešpektujúce pracovné prostredie bez akéhokoľvek fyzického a verbálneho obťažovania
 • Nepoužívajte ani netolerujte používanie otroctva, obchodovania s ľuďmi alebo nútenej či detskej práce akéhokoľvek druhu
 • Rešpektovať práva zamestnancov na dobrovoľnú slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania
 • Poskytovať kompenzáciu v súlade so všetkými zákonmi a ponúkať spravodlivé mzdy, primeraný pracovný čas a primeranú kompenzáciu za nadčasy

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 • Vypracovať a implementovať politiku ľudských práv, ktorá bude zahŕňať vyššie uvedené úvahy
 • Posúdiť a riešiť potenciálne riziká v oblasti ľudských práv vo svojich operáciách a dodávateľských reťazcoch 
komunity

Už viac ako 80 rokov Air Products buduje vzťahy a prispieva k blahu našich hostiteľských komunít po celom svete.

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 • Systematicky vyhodnocovať dopady svojej činnosti na obyvateľov, vrátane bezpečnosti a vplyvov na životné prostredie
 • Podporovať miestne komunity, v ktorých majú prevádzky a kde žijú a pracujú ich zamestnanci
Rôzni dodávatelia

Air Products sa snaží poskytovať maximálne praktické obchodné príležitosti rôznym dodávateľom. V Spojených štátoch amerických ponúkame poradenstvo a usmernenie, ktoré pomáha menšinovým obchodným firmám budovať vzťahy a stať sa pre nás úspešnými dodávateľmi.

Dodávatelia sa vyzývajú, aby:

 

Stiahnite si Air Products' Kódex správania dodávateľa

Kódex „dodávateľa“ (Angličtina)