logo Go to Home Page

Ľudské práva

Politika ľudských práv 

Účel

Prístup spoločnosti Air Products k ľudským právam je navrhnutý tak, aby zabezpečoval súlad s iniciatívou OSN Global Compact, a základnými prvkami Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN a Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a právach pri práci.

Prostredníctvom dodržiavania tejto politiky a našej Kódex správania a obchodnej etiky (ďalej len "Kódex správania") sa snažíme dodržiavať ľudské práva v našich prevádzkach, podnikoch, komunitách a dodávateľských reťazcoch.

Všeobecné zásady

Spoločnosť Air Products sa zaviazala k ochrane ľudských práv svojich zamestnancov vo všetkých svojich obchodných interakciách. Očakávame, že naši zamestnanci a obchodný partneri budú vykonávať svoju činnosť podľa najvyšších princípov integrity, etiky, čestnosti a rešpektu, ako je to opísané v našom Kódexe správania zamestnanca. Preto sme sa zaviazali prispievať k zlepšovaniu komunít, v ktorých pôsobíme. Tam, kde sa miestne zákony a naše normy v oblasti ľudských práv líšia, budeme postupovať podľa vyššieho štandardu. 

Diverzita a rovnosť príležitostí

Spoločnosť Air Products buduje rôznorodú, multikultúrnu pracovnú silu, ktorá podporuje inkluzívne pracovné prostredie. Zaviazali sme sa k rovnosti príležitostí a snažíme sa odrážať diverzitu komunít, v ktorých pôsobíme. Zamestnávame miestnych pracovníkov, investujeme do budovania fondu rôznych talentov a poskytujeme odbornú prípravu zameranú na zlepšenie úrovne zručností v spolupráci so zástupcami zamestnancov a príslušnými vládnymi orgánmi, kde je to vhodné. Naše globálne úsilie o rodovú rovnosť je plne v súlade s OSN Princípy posilnenia postavenia žien.

Prostredníctvom našich zásad rovnosti príležitostí, diverzity a inklúzie výslovne zakazujeme diskrimináciu na základe rasy, farby pleti, náboženstva, národnosti, veku, štátnej príslušnosti, pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, rodovej identity a výrazu, stavu seniora, fyzického alebo mentálneho postihnutia a iných faktorov nesúvisiacich s podnikom.

Pracovisko bez obťažovania

Spoločnosť Air Products sa zaviazala vytvárať pracovné prostredie zachovávajúce úctu, bez akéhokoľvek spôsobu fyzického a verbálneho obťažovania, vrátane šikanovania, mobbingu a sexuálneho obťažovania. Spoločnosť uplatňuje efektívne postupy s cieľom zabrániť takémuto správaniu vrátane bežného komunikovania svojich očakávaní a školení pre zamestnancov a manažérov. Očakávame ohlasovania v rámci dobrého úmyslu a dôkladné vyšetrenie všetkých obvinení. Všetky porušenia týchto zásad berieme vážne a vyvodzujeme následky, vrátane ukončenia pracovného pomeru.

Sloboda združovania

Spoločnosť Air Products rešpektuje dobrovoľnú slobodu združovania zamestnancov a právo na kolektívne vyjednávanie a zachováva súlad s príslušnými miestnymi zákonmi v krajinách, v ktorých pôsobí. Niektorí z našich zamestnancov sú reprezentovaní úradne určenými tretími stranami alebo určenými/volenými zástupcami zamestnancov.

Nútené práce

Spoločnosť Air Products sa nezúčastňuje a nebude tolerovať využívanie otroctva, obchodu s ľuďmi a využívania nútenej práce akéhokoľvek druhu.

Detská práca

Air Products dodržiava príslušné zákony a nariadenia o minimálnom veku, ako aj Dohovor ILO č. 138 o minimálnom veku. Podporujeme vytváranie možností na odborné vzdelávanie, odbornú prípravu alebo programy stáží viazané na vzdelávanie. Spoločnosť Air Products nevyužíva ani neschvaľuje využívanie detskej práce, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi, na vykonávanie svojho podnikania.

Nerasty z konfliktných oblastí

Air Products sa zaviazala získavať materiály od spoločností, ktoré zdieľajú naše hodnoty v oblasti ľudských práv, etiky a environmentálnej zodpovednosti, ako je uvedené v našom Politika konfliktných minerálov. Od našich dodávateľov očakávame, že budú konať v súlade s našim kódexom správania a spĺňať naše očakávania ohľadom trvalej udržateľnosti, vrátane nekonfliktného získavania materiálov.

Odmeňovanie a pracovný čas

Spoločnosť Air Products vytvorila konkurenčné úrovne odmeňovania, ktoré sú založené na miestnych trhoch a pracovnej náplni, a nezávisia od pohlavia, veku, národnosti, štátnej príslušnosti a ostatných osobných vlastnostiach alebo vierovyznaní. Ponúkame odmeňovanie a benefity, ktoré sú konkurencieschopné a v súlade s platnými právnymi predpismi. Zamestnanci sú s našou filozofiou odmeňovania oboznámení a je pre nich dostupná.

Zaviazali sme sa konať v súlade s miestnymi právnymi požiadavkami a dohodami o kolektívnom vyjednávaní ohľadom pracovného času, podmienok a primeraného odmeňovania.

Environmentálne zdravie, bezpečnosť a ochrana

Bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov, zákazníkov a komunít, v ktorých žijeme a pôsobíme, zostáva našou najvyššou prioritou. V súlade s naším Politika životného prostredia, zdravia a bezpečnosti (EH&S)., sme odhodlaní byť lídrom vo výkone EH&S s cieľom nielen splniť, ale aj prekročiť požiadavky EH&S prostredníctvom globálneho systému riadenia, ktorý sa vzťahuje na všetky Air Products' prevádzky. 

Na podporu našich cieľov udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti navrhujeme a prevádzkujeme naše závody a zariadenia spôsobom, ktorý chráni životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodávateľov a verejnosti. Zaviedli sme postupy na zabezpečenie včasného oznamovania akýchkoľvek hrozieb alebo obáv týkajúcich sa bezpečnosti zamestnancov a komunitných agentúr a na riešenie týchto situácií. Zaviazali sme sa vyvíjať a produkovať produkty, ktoré je možné vyrábať, distribuovať, používať, recyklovať a likvidovať bezpečným, bezrizikovým a udržateľným spôsobom.

Boj proti korupcii

Spoločnosť Air Products výslovne zakazuje ponúkať, prisľubovať, vytvárať, žiadať, prijímať alebo súhlasiť s prijatím akýchkoľvek platieb alebo výhod, ktoré by mohli byť považované za nesprávne alebo nezákonné. Od zamestnancov sa očakáva dodržiavanie existujúcich politík pre globálnu hospodársku súťaž, boj proti korupcii a uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Zamestnanci sú školení o témach boja proti úplatkárstvu a korupcii vrátane príslušných zákonov a nariadení a vyzývame ich, aby nahlásili akékoľvek podozrenia z nesprávneho konania prostredníctvom IntegrityLine.

Implementácia

Všetci zamestnanci sú s našimi zásadami v oblasti ľudských práv oboznámení a sú pre nich dostupné. Zamestnanci, ktorí si myslia, že mohlo dôjsť k porušeniu týchto zásad, by to mali nahlásiť prostredníctvom vytvorených kanálov vrátane (okrem iného) nasledujúcich bodov kontaktu: 

  • vedúci oddelenia, v ktorom došlo k porušeniu,
  • každý člen manažmentu spoločnosti Air Products,
  • personálny manažér zamestnanca,
  • zodpovedná osoba pre rovnaké pracovné príležitosti (USA),
  • globálny riaditeľ pre diverzitu a inklúziu alebo 
  • IntegrityLine – náš zdroj pomoci pri dodržiavaní súladu spoločnosti. 

Dôsledne zakazujeme odvetné opatrenia v akejkoľvek forme voči každému, kto s dobrým úmyslom podá hlásenie o podozrení z porušenia alebo spolupracuje pri vyšetrovaní údajného porušenia týchto zásad. 

V rámci podpory svojho záväzku dodržiavať ľudské práva Air Products vyžaduje od svojich dodávateľov, predajcov a zmluvných partnerov, aby osvedčili alebo zmluvne súhlasili s dodržiavaním všetkých zákonov, pravidiel a nariadení platných v krajinách a jurisdikciách, v ktorých podnikajú. Môžeme tiež požadovať od dodávateľov, predajcov a zmluvných partnerov, aby súhlasili s dodržiavaním týchto zásad alebo preukázali svoj záväzok voči ľudským právam prostredníctvom svojich vlastných zásad. Toto je načrtnuté v našom Očakávania dodávateľov.

Administratíva

The Hlavný viceprezident a hlavný riaditeľ pre ľudské zdroje má celkovú zodpovednosť za správu tejto politiky. 

The Výkonný viceprezident, generálny poradca a tajomník má celkovú zodpovednosť za IntegrityLine a Kódex správania, vrátane zabezpečenia primeraného sledovania nahlásených porušení. 

Ľudské zdroje a supervízori/manažéri na všetkých úrovniach sú zodpovední za dodržiavanie tejto politiky a plnú podporu snáh Spoločnosti o vytvorenie rešpektujúceho, spravodlivého a bezpečného pracovného prostredia; podľa toho modelovať svoje správanie; a nahlásiť nedodržiavanie týchto zásad.

Zamestnanci sú zodpovední za to, aby sa k spolupracovníkom správali s úctou, oceňovali odlišné myslenie a nápady, efektívne pracovali na rozdieloch a oznamovali akékoľvek porušenia tu uvedených zásad.